متن و حاشیه های ماده ۱۸۶قانون مالیاتهای مستقیم

حاشیه اول:

در بخشنامه شماره 40044/5366/211 مورخ  03/09/1381 در پاسخ به رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محترم بانک مسکن تاکید شده است که  نظر به اینکه با اجرای مواد 59 و 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 از مشمولین مواد مذکور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش ساختمانهای نوساز نسبت به نقل و انتقالات انجام شده از اول سال 1381 مالیات دیگری وصول نمی شود و عملاً اطلاق عنوان " صاحبان مشاغل " به اشخاص حقیقی مذکور از لحاظ مالیاتی منتفی می باشد لذا اخذ گواهی های مقرر در تبصره یک ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم در موارد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی و اداری و تجاری به اشخاص حقیقی مورد نخواهد داشت .

 

 

 

 

حاشیه دوم:

در بخشنامه شماره 17153/1841/230 مورخ 08/04/1382 تاکید شده است که بنا بر گزارشات متعدد واصله مبنی برجعل و سوء استفاده از گواهیهای موضوع ماده 186وماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و با رعایت به اینکه مشاهده گردیده از طرف برخی ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی ) نسبت به کنترل و مطابقت فهرست خلاصه معاملات مذکور در ماده 185 قانون مزبور هیچگونه اقدامی صورت نمی پذیرد , لذا به منظور جلوگیری از هر گونه جعل و همچنین کشف سوء استفاده احتمالی از گواهی های مذکور , مقرر می شود ضمن کنترل و مطابقت گواهی های صادره از ادارات مالیاتی (حوزه های مالیاتی ) ذیربط با فهرست معاملات ارسالی توسط دفاتر اسناد رسمی , هر گونه موارد خلاف را جهت پیگیریهای قانونی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند . مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.

 

حاشیه سوم: 

معاون فنی و حقوقی طی بخشنامه شماره 3774/3515/211 مورخ10/06/1382 ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 186اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب27/11/1380 تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی را جهت اجرا  به شرح ذیل ابلاغ نمودند.

                                                                              

ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80

 

1- کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی مشمول فصل مالیات بردرآمد مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه مصوب 27/11/80 که از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات بانکها و یا موسسات اعتباری تسلیم می نماید و میزان استفاده آنها از تسهیلات هر بانک یا موسسه اعتباری در ظرف یکسال شمسی برای اشخاص حقوقی یک میلیارد و پانصدمیلیون ریال یا بیشتر و برای اشخاص حقیقی یکصد و پنجاه میلیون ریال یا بیشتر باشد، مشمول حکم این تبصره  می باشند.

2- بانکها ومؤسسات اعتباری مکلفند قبل از اعطای تسهیلات به اشخاص موضوع بند (1) فوق الذکر نسخه ای صورت های مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارند. صورتهای مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی کاملاً محرمانه تلقی می شود وجز برای تشخیص مالیات مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

3- اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است در این باره به ترتیب زیر اقدام نماید:

الف- در صورت احراز معاف بودن مؤدی از پرداخت مالیات یا عدم تعلق مالیات، در همان روز مراجعه گواهینامه ای دایر بر معافیت ویا عدم تعلق مالیات که مؤید وصول صورتهای مالی نیز باشد، صادر وبه مؤدی تسلیم ویا به بانک ویا مؤسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید.

ب- در صورت تعلق مالیات، ظرف سه روز از تاریخ پرداخت مالیاتهای قطعی شده ویا ترتیب پرداخت، گواهینامه دایر بر پرداخت یا ترتیب پرداخت صادر وضمن اعلام وصول صورتهای مالی، به مؤدی تسلیم یا به بانک ویا مؤسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید.

ج- در صورتیکه مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی بوده وبه مرحله قطعیت نرسیده باشد، در همان روز مراجعه گواهینامه مبنی بر بلا مانع بودن استفاده از تسهیلات بانکی که مؤید وصول صورتهای مالی نیز باشد. صادر وبه مؤدی تسلیم ویا به بانک ویا مؤسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید.

4- منظور از صورتهای مالی در مورد اشخاص حقوقی واشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، ترازنامه وحساب سود وزیان در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند ب ماده 95 مزبور حساب درآمد وهزینه عملکرد سال قبل از سال درخواست استفاده از تسهیلات می باشد ودر مورد صاحبان مشاغل موضوع بند ج آن ماده، صورتهای مالی عبارت از صورت خلاصه وضعیت درآمد وهزینه یا اسناد ومدارکی است که برای استفاده از تسهیلات به بانک یا مؤسسه اعتباری ارائه می شود.

5- گواهی صادره موضوع این مصوبه برای یکسال شمسی معتبر است وبرای اخذ تسهیلات مجدد طی یکسال نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود.

ردیف 5 اصلاحی - گواهی صادره موضوع این ضوابط اجرائی از تاریخ صدور به مدت یکسال معتبر است وبرای اخذ تسهیلات مجدد طی مدت اعتبار گواهی مذکور نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود.

6- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی وفعالیتهای بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 186 یاد شده نخواهد بود.

7- این بانکها ومؤسسات اعتباری مکلفند مفاد این ضوابط را بطرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برسانند.

این مصوبه از تاریخ ابلاغ جایگزین مصوبه نخست که طی بخشنامه شماره 24980 مورخ 4/5/1374 معاونت وقت درآمدهای مالیاتی به واحدهای مالیاتی وطی بخشنامه شماره نصب 7/260 مورخ 15/5/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه بانکهای کشور ابلاغ گردیده است، می شود.

ردیف 5 طی بخشنامه شماره 10839/6/213 مورخ 05/02/1388 اصلاح گردید.

 

 حاشیه چهارم:

 در بخشنامه شماره11590/5939/230 مورخ 19/11/1382 ذکر گردیده است که  برخی از واحدهای مالیاتی، از تهیه وتسلیم مفاصا حساب مالیاتی مقرردر تبصره ماده 28 وماده 235 قانون مزبور به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خودرا پرداخت نموده ومتقاضی مفاصا حساب مالیاتی می شوند، خودداری نموده وتسلیم مفاصاحساب مزبور را منوط به ارائه استعلام از مراجع خاصی از جمله مراجع موضوع ماده 186و 187 ق.م.م می نمایند در حالی که تهیه وصدور مفاصاحساب موضوع تبصره ماده 28 وماده 235 مقید به ارائه هیچ گونه استعلامی نمی باشد، لذا به منظور اجرای صحیح قانون متذکر می شود:

کلیه واحدهای مالیاتی مکلفند در خصوص مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خودرا پرداخت نموده و در قبال آن تقاضای مفاصاحساب می نمایند نسبت به تهیه وتسلیم مفاصاحساب ودر مهلت معین شده در تبصره ماده 28 ویاماده 235 (حسب مورد) طبق فرم نمونه اقدام نمایند. دادستانی انتظامی مالیاتی بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت خواهد نمود.

 

 

حاشیه پنجم:

 در بخشنامه شماره:7024/1438/1341/235 مورخ30/04/1383 تاکید گردیده است که حسب مفاد ماده 186 قانون مالیات های مستقیم صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امورمالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده  می باشد.از آنجایی که حق العمل کاران ترخیص کننده کالا جهت انجام فعالیت خود مجوز لازم را از گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند و اشخاص مذکور نیز از مصادیق مفاد ماده یاد شده می باشند .

 

حاشیه ششم:

 بخشنامه شماره 10171 مورخ 15/06/1383 متذکر شده است که صدور گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن صرفاً و منحصراً منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت (تقسیط ) بدهی مالیاتی قطعی شده در خواست کنندگان ذیربط بوده و صدور گواهی به هیچ وجه نباید موکول به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی غیر قطعی گردد, بلکه لازم است به محض آنکه متقاضی بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت یا تقسیط نمود به فوریت و بدون مسامحه و اهمال نسبت به صدور گواهی مورد نیاز و تسلیم آن به خواهان اقدام لازم به عمل آید .

علاوه بر این , در مواردی که مالیات قطعی شده است , لکن مودی اعلام میکند که از رای قطعی هیات حل اختلاف به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت کرده است یا بعلت ناعادلانه بودن مالیات از وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی درخواست احاله پرونده مالیاتی خود به هیات ماده 251مکرر را نموده است و ممکن است بعداً بدهی مالیاتی قطعی شده پس از رعایت مراحل قانونی در مراجع فوق کاهش یابد , با اتخاذ ملاک از ماده 259مقرر میشود:

با وصول یا تقسیط مالیات مورد قبول مودی و اخذ تضمین معتبر نسبت به مبلغ مالیات قطعی شده مورد اعتراض , نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا و تسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت اقدام گردد.

 

 

 حاشیه هفتم:

بخشنامه شماره 10597 مورخ 22/06/1383 بیان می نماید که بنا به اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مقرر میشود:

کلیه ادارات امور مالیاتی نسبت به مطالبه و وصول یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سنوات 1381 و بعد صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل) از طریق صدور قبض پرداخت جداگانه و واریز به حساب مخصوص در خزانه اقدام لازم معمول و آمار وصولی از این بابت را در پایان هرماه (در استانها به تفکیک هر شهر و بخش که دارای اداره امور مالیاتی میباشد) اعلام نماینده تا امکان اجرای قسمت اخیر تبصره مذکور فراهم گردد.

 

 

 

 

 

حاشیه هشتم:

 در بخشنامه شماره 18420/3781/211 مورخ 19/10/1384 تصویر قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 25/8/1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده وبند 6 ماده 12 ومواد 31و32و50 و 64و 66  آن در ارتباط با مسائل مالیاتی است جهت اطلاع وبهره برداری ارسال گردیده است که

ماده 64 مذکور اشعار می دارد که ادارات امور اقتصادی ودارائی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی وحقوقی در بخش های دولتی، تعاونی وخصوصی)  می باشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاق های بازرگانی وصنایع ومعادن واتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند..

 

 حاشیه نهم:

معاون عملیاتی طی بخشنامه شماره11946/1625/233 مورخ 05/04/1385 یادآور می شود که در راسـتا اجـرای بـخـشنامـه شـمـاره 10597 مـورخ 22/6/1383 سـازمـان متـبـوع و پـیرو بخـشنـامـه شـمـاره 10092/1402/233 مـورخ 23/3/1385 این معاونت در خصوص وصول یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره (2) ماده (186) ق.م.م، به منظور ایجاد وحدت رویه در مورد نحوه اخذ وجوه مذکور لازم است،ادارات کل امور مالیاتی ذیربط با هماهنگی اداره کل خزانه(در استانها خزانه معین استان) با افتتاح حساب رابط ویژه غیر قابل برداشت در بانک ملی ایران وجوه مذکور را از طریق قبوض عادی به حساب مفتوح شده واریز و در پایان هر ماه پس از انتقال موجودی حساب رابط به حساب 760 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی آمار میزان مبالغ وصول شده را از طریق دورنگار 88369045 به دفتر حسابهای مالیاتی ارسال نمایند.

 

 

حاشیه دهم:

 بخشنامه شماره 15075/2178/233 مورخ  27/04/1385 معاون عملیاتی پیرو بخشنامه شماره 11946/1625/233 مورخ 5/4/85 متذکر گردیده است که مفاد بخشنامه مذکور به منظور ایجاد سهولت در امر گردآوری وجوه حاصل از اجرای تبصره(2) ماده(186) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و عدم افتتاح حساب یاد شده در بخشنامه صدرالاشاره رافع مسئولیت ادارات کل امور مالیاتی در اجرای تبصره مزبور نمی باشد.

 

 حاشیه یازدهم:

معاون عملیاتی  در بخشنامه شماره 11946/1625/233 مورخ 05/04/1385 و در راسـتا اجـرای بـخـشنامه شـماره 10597 مـورخ 22/6/1383 سـازمـان مـتـبوع و پیـرو بـخـشـنـامـه شـمـاره 10092/1402/233 مـورخ 23/3/1385 این معاونت در خصوص وصول یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره (2) ماده (186) ق.م.م، به منظور ایجاد وحدت رویه در مورد نحوه اخذ وجوه مذکور لازم است،ادارات کل امور مالیاتی ذیربط با هماهنگی اداره کل خزانه(در استانها خزانه معین استان) با افتتاح حساب رابط ویژه غیر قابل برداشت در بانک ملی ایران وجوه مذکور را از طریق قبوض عادی به حساب مفتوح شده واریز و در پایان هر ماه پس از انتقال موجودی حساب رابط به حساب 760 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی آمار میزان مبالغ وصول شده را از طریق دورنگار 88369045 به دفتر حسابهای مالیاتی ارسال نمایند.

 

حاشیه دوازدهم:

 در  بخش ذیل بخشنامه شماره 75113 مورخ  18/11/1385 که به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه درآمد مشمول مالیات صاحبان وسائط نقلیه عمومی، توافق با اتحادیه های ذیربط برای مالیات عملکرد سال 1385 به اداره کل مالیاتی استانها تفویض گردیده بود، آمده است که  اتحادیه ها،شرکت های تعاونی و سازمان تاکسیرانی حسب مورد مکلف می گردند، ضمن رعایت ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم از ارائه هر گونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه،کارنامه تاکسیرانی،مجوز تردد و یا سایر تسهیلات قبل از مطالبه مفاصا حساب مالیاتی خودداری و اعضاء خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند.

 

حاشیه سیزدهم: 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه  شماره7110 مورخ 03/02/1386 در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی مقرر داشته اند که با اتخاذ ملاک از مقررات ماده 186 قانون مالیات های مستقیم و پیرو بخشنامه شماره 18850/4094-211 مورخ 26/10/84 موضوع دریافت اصل رسید واریز سه در هزار به حساب اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران واتاق تعاون ایران و همچنین مفاد بخشنامه شماره 10171 مورخ 15/6/83 که در خصوص نحوه صدور گواهی ماده 186 صادر وابلاغ گردیده، منظور از درآمد مشمول مالیات مذکور در بخشنامه صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات قـطـعی شـده مـؤدیـان ذیـربـط قـبل از کـسر مـعافیت های مقرر قانونی می باشد. 

بر اساس بخشنامه شماره 34333 مورخ 15/4/87 برابر دادنامه شماره 53 مورخ 1/2/87 این بخشنامه ابطال گردیده است.

 

حاشیه چهاردهم:

رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور  طی بخشنامه شماره 69194 مورخ 05/08/1386 با موضوع استاندارد سازی گواهی های موضوع مواد 186،187 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم بیان نموده اند که نظر به اینکه فرم گواهی های مالیاتی موضوع مواد 186،187 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم در راستای برنامه استاندارد سازی فرمهای مالیاتی تغییر نموده است، لذا مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی از اول آذر ماه 1386 فرمهای جدید را جایگزین فرمهای قبلی نمایند.

 

 

 

 

 

حاشیه پانزدهم:

 معاون عملیاتی طی دستورالعمل شماره 95210/ 230 مورخ 30/10/1386 با موضوع اجرای تبصره یک ماده 186 ق.م.م.  مقرر می دارد که ترتیبی اتخاذ گردد ، ماموران مالیاتی ضمن بررسی مدارک ارسالی و مطابقت آنها با مفاد ضوابط اجرایی تبصره مزبور به شماره 3774/3515-211 مورخ 10/6/1382 ، نسبت به رعایت تمامی بندهای آن بنحو صحیح اقدام نمایند

در ضمن چنانچه متقاضی تسهیلات ، در اجرای بند ب ردیف 3 بخشنامه مزبور نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت مالیات های قطعی شده خود اقدام نمی نماید، مراتب عدم امکان صدور گواهی مربوطه( بلحاظ دارا بودن بدهی مالیاتی قطعی شده ) حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ درخواست مودی ، کتباً به بانک و یا موسسه اعتباری مربوطه اعلام گردد.

 

حاشیه شانزدهم:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره 112694مورخ 14/12/1386 با موضوعاصلاح بخشنامه شماره 10171 مورخ 15/6/83 مقرر داشته اند که نظر به اینکه حکم موضوع ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 واصلاحیه های بعدی آن صرفاً ناظر بر مواردی است که شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به شورای عالی مالیاتی شـده بـاشـد، لـذا ضـمـن اصـلاح قـسـمت اخـیر بخـشنـامـه شـماره 10171 مورخ 15/6/83 اعلام می دارد: مفاد بخشنامه مذکور منحصراًٌ در خصوص پرونده های مالیاتی که در اجرای ماده یاد شده به شورای عالی مالیاتی احاله می گردد ومشروط به رعایت مقررات ماده 259 قانون نافذ بوده وقابل تسری به سایر موارد نخواهد بود.

 

حاشیه هفدهم:

در بخشنامه شماره 10171 مورخ 15/06/1383 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مؤکداً یاد آور می شود که صدور گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن صرفاً منحصراً منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت (تقسیط) بدهی مالیاتی قطعی شده درخواست کنندگان ذی ربط بوده وصدور گواهی به هیچوجه نباید موکول به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی غیر قطعی گردد، بلکه لازم است به محض آنکه متقاضی بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت یا تقسیط نمود به فوریت وبدون مسامحه واهمال نسبت به صدور گواهی مورد نظر وتسلیم آن به خواهان اقدام لازم به عمل آید.

علاوه بر این، در مواردی که مالیات قطعی شده است، لکن مؤدی اعلام می کند که از رأی قطعی هیأت حل اختلاف به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت کرده است یا بعلت ناعادلانه بودن مالیات از وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی درخواست احاله پرونده مالیاتی خود به هیأت ماده 251 مکرر را نمود است وممکن است بعداً بدهی مالیاتی قطعی شده پس از رعایت مراحل قانونی در مراجع فوق کاهش یابد، با اتخاذ ملاک از ماده 259 مقرر می شود:

با وصول یا تقسیط مالیات مورد قبول مؤدی واخذ تضمین معتبر نسبت به مبلغ مالیات قطعی شده مورد اعتراض، نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا وتسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت اقدام گردد.

 

 

 

 

 حاشیه هجدهم:

معاون عملیاتی در بخشنامه  شماره 69359/1777/232 مورخ 17/07/1387تاکید داشته اند که به منظور اجرایی نمودن ماده 13 آیین نامه صدور پروانه کسب موقت برای توسعه واحدهای صنفی و جلوگیری از توسعه واحدهای بدون پروانه فعالیت، موضوع تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 104412/ ت 39725ک مورخ 25/6/87، مقرر می دارد، ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند،ضمن رعایت ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف مهلت مقرر نسبت به صدور گواهی مربوطه اقدام نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت قانونی مقرر فاقد هر گونه توجیه خواهد بود. لازم به یادآوری است مسئولیت عدم انجام مقررات فوق به عهده روسای امور مالیاتی ذیربط خواهد می باشد.

 

حاشیه نوزدهم:

معاون فنی و حقوقی طی بخشنامه شماره 10839/6/213 مورخ  05/02/1388 با موضوع اصلاحیه بند 5 ضوابط اجرائی تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم اشعار می دارد که پیرو بخشنامه شماره 3774/3515/211 مورخ 10/6/82 موضوع ابلاغ ضوابط اجرائی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، اصلاحیه بند  (5) ضوابط یاد شده که در اجرای مقررات تبصره مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

«5- گواهی صادره موضوع این ضوابط اجرائی از تاریخ صدور به مدت یکسال معتبر است وبرای اخذ تسهیلات مجدد طی مدت اعتبار گواهی مذکور نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود.»

مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

 

حاشیه بیستم: 

 معاون فنی و حقوقی طی بخشنامه شماره 16002/144/213 مورخ 16/02/1388 با موضوعتأکید بر نحوه توزیع فرمهای گواهیهای مالیاتی موضوع مواد 186،187 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم تاکید می نماید که پیرو بخشنامه شماره 69194 مورخ 5/8/86 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص استاندارد سازی گواهی های موضوع مواد 186،187 وتبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اینکه توزیع مرحله جدید چاپ فرمهای مذکور با شماره سری  و شماره سریال منحصر به فرد بر طبق سهمیه تعیین شده برای ادارات کل امور مالیاتی توسط معاونت پشتیبانی (اداره کل امور پشتیبانی) انجام گردیده است.

 

 حاشیه بیست و یکم:

 دستورالعمل شماره 43216/230/د مورخ 15/06/1388معاون عملیاتی با موضوع تبصره یک ماده 186 ق.م.م. بیان می دارد که نظر به اینکه در اجرای تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و همچنین گواهی اداره امور مالیاتی مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری می باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق مقتضی است ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی هر یک از مودیان مذکور ضمن بررسی لازم در خصوص تسهیلات مالی دریافتی مطابق دستورالعمل شماره 511-147و148-88- م صادره به شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388،مواردی از تسهیلات مالی مشمول مقررات تبصره مذکور(با رعایت ضوابط اجرایی مربوط) را که بانکها و موسسات اعتباری بدون اخذ گواهی های مورد نظر اقدام به ارائه آن نموده اند را به به این معاونت ارسال تا اقدام لازم به عمل آید.

 

حاشیه بیست و دوم:

 بخشنامه شماره 37030/200 مورخ 24/12/1389رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ابلاغ فرم های اعلام مفقودی گواهی، تعهدات مربوط و درخواست المثنی و صورتجلسه اعلام مفقودی گواهی، اشعار می دارد که در اجرای بند 6 بخشنامه شماره 16002/144-213 مورخ 16/2/1388 معاونت فنی و حقوقی، درخصوص گواهی موضوع ماده 187 و 186 و تبصره یک آن. لازم است منبعد ادارات امور مالیاتی در اجرای بند 6 بخشنامه صدرالاشاره از فرمهای مربوط استفاده نمایند. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود

 

حاشیه بیست و سوم:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامهشماره  19795 /200 مورخ  28/08/1390 با موضوع رعایت دقیق بند 3 ضوابط اجرایی موضوع تبصره یک ماده 186 ق.م.م در خصوص بدهکاران مالیاتی و عدم اعطای تسهیلات بانکی مقرر نموده اند که بقرار اطلاع برخی ادارات امور مالیاتی پس از دریافت نامه استعلام بانکها و موسسات اعتباری در خصوص گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 ق.م.م تا وصول کلیه بدهی های مالیاتی از هر گونه اقدامی خودداری نموده و بانکها و موسسات اعتباری به دلیل عدم دریافت پاسخ بموقع از اداره امور مالیاتی مربوطه ، اقدام به اعطای تسهیلات بانکی می نمایند . از این رو ضمن تاکید بر رعایت دقیق بند 3 ضوابط اجرایی موضوع تبصره مذکور ، مقرر می دارد چنانچه ادارات امور مالیاتی در پرونده ای با بدهی قطعی شده مواجه شدند ، مراتب وجود بدهی و عدم اعطای تسهیلات را مستقیماً به بانک یا موسسه اعتباری ذیربط اعلام و سپس در خصوص وصول بدهی ها و صدور گواهی اقدام نمایند .

 

حاشیه بیست و چهارم:

 بخشنامه شماره 24389/200 مورخ 27/10/1390رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ابلاغ دو فقره فرم (اصلاحی)گواهی های موضوع ماده 186 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم اظهار می دارد که پیرو بخشنامه شماره 69194 مورخ 5/8/1386، فرم اصلاح شده گواهی های موضوع ماده 186 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با رعایت موارد ذیل از ابتدای سال 1391 از فرم های اصلاحی(جدید) استفاده نمایند.

 

 

 

 

 حاشیه بیست و پنجم:

 بخشنامه شماره 29887/200 مورخ 28/12/1390رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع امحاء فرم گواهی های موضوع ماده 186و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم اشعار می دارد که در اجـرای بنـد 3 بـخـشنامه شمـاره 24389/200 مـورخ 27/10/1390نـظر بـه اینـکه سری جدید فرم گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهـای مـستقیم و تبصره یک آن ،طی بخشنامه فوق الذکر به ادارات کل امور مالیاتی ارسال گردیده است ،لازم است ادارات امورمالیاتی تعداد بـاقـیمانده از فـرم گـواهـی های یاد شده  را مطابق فرم صورتجلسه با حضور نمایندگان دفترحراست ، دادستان انتظامی مالیاتی و نماینده اداره امور مالیاتی ذیربط امحاء و نتیجه را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نموده و رونوشت آن را به دفتر پژوهش و بهبود فرآیند ها ارسال نمایند .  مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد.

 

حاشیه بیست و ششم:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه  شماره 1953/200 مورخ 05/02/1391 با موضوع صدور مفاصاحساب مالیاتی جهت ابطال کارت بازرگانی تاکید داشته اند که بر اساس اطلاعات واصله بعضاً افرادی پس از سپری شدن مدت اعتبار کارت بازرگانی، به منظور پرهیز از پرداخت بدهی های مالیاتی از تمدید اجتناب نموده و با درخواست ابطال کارت بازرگانی، مجدداً در استان های دیگر یا همان استان به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی دیگری مبادرت به اخـذ کارت بازرگانـی می نمایند. لذا به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و تضـییع حقـوق دولت، ادارات کـل امـور مالیاتی مکلفند در صورت استعلام از طـرف مـراجع ذیـصلاح، در خـصوص ابطال کارت بازرگانی،همانند اسـتعلام مــربوط بـه صـدور، تمدید یا تجدید آن، نسبت به محاسبه و وصول بدهی های مالیاتی مؤدی و صدور مفاصاحساب مالیاتی اقدام نمایند.

/ 0 نظر / 160 بازدید