حسابداری حساب مستقل تامین مالی و بازپرداخت بدهیها

هدف : ثبت جمع منابع وپرداخت اصل وبهره بدهی های عمومی سررسید شده.

منابع مالی :  منابع مالی این حسابهای مستقل عموما ازمحل مالیاتهای موضوعه برای بازپرداخت بدهی یا انتقالات عملیاتی از سایر حسابهای مستقل،درامد بهره تحقق یافته و صرف  بدهی بلند مدت ایجاد شده دارای پشتوانه مالیاتی ودرآمدبهره تحقق یافته و صرف بدهی بلندمدت عوارض مخصوص ایجاد شده وهمچنین انتقالات ارزش ویژه از سایر حسابهای مستقل.

معیار اندازه گیری فعالیت: بر طبق استانداردهای GASB ، اندازه گیری فعالیت تمامی حسابهای مستقل وجوه دولتی برمعیارجریان منابع مالی می باشد.

مبنای حسابداری : هیئت استانداردهای حسابداری دولتی(GASB) لزوم استفاده از مبنای « تعهدی تعدیل شده» را برای حسابهای مستقل دولتی و حساب مستقل امانی قابل مصرف را بیان می کند. لذا، مبنای حسابداری حسابهای مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها نیز به عنوان یکی ازحسابهای مستقل وجوه دولتی، « تعهدی تعدیل شده»می باشد.(به استثنای بهره تحقق یافته بدهی های بلندمدت که فقط در زمان پرداخت شناسایی میگردد ودرپایان سالهای مالی بابت بهره تحقق یافته ثبت اصلاحی انجام نمی شود).


انواع حسابهای مستقل وجوه دولتی : 

1- حساب مستقل عمومی         

2- حسابهای مستقل درآمد اختصاصی

3- حسابهای مستقل پروژه های سرمایه ای

4- حسابهای مستقل تأمین مالی وبازپرداخت بدهی ها

 

 

انواع حسابهای مستقل تأمین  مالی و بازپرداخت بدهیها:

در اوایل قرن بیستم یکی از مشکلات دولتها سررسید شدن کل بدهیهای بلند مدت در یک تاریخ معین بود. در آن دوره  بیشتر قراردادهای اوراق قرضه نیازمند ایجاد یک حساب «وجوه استهلاکی» بود که گاه بر مبنای ربح مرکب عمل می کرد.

اما امروزه اوراق قرضه از نظر تعداد  و مبلغ تحت الشعاع صدور اوراق قرضه سریالی قرار گرفته است که که اصل آن به اقساط سررسید می شود.

 

 

 

 

انواع اوراق قرضه سریالی

در عمل چهار نوع اوراق قرضه سریالی وجود دارد:

1- اوراق قرضه منظم:در صورتی که اصل اوراق قرضه صادره به اقساط سالانه مساوی معین در طی عمر اوراق قرضه بازخرید شود اوراق قرضه سریالی منظم شمرده می شود.

 

 

 

2- اوراق قرضه مؤخر:در صورتی که اولین قسط ، بیش از یک سال بعد از تاریخ صدور اوراق قرضه به تأخیر افتد، اما اقساط بعد از آن دارای سررسید منظم باشد به آن اوراق قرضه اورا ق  قرضه سریالی مؤخر گفته می شود.

 

 

3- اوراق قرضه سالانه ( سالواره):در صورتی که مبلغ بازخریدهای اصل سالانه اوراق قرضه طوری زمان بندی شود که هر سال تقریباً به همان مبلغی که بهره کاهش می یابد افزایش یابد( بهره به دلیل کاهش مبلغ باقیمانده اوراق قرضه تسویه نشده کاهش می یابد) به طوری که جمع بازپرداخت بدهی از نظر منطقی در همان سطح طی مدت صدور اوراق قرضه باقی بماند به  آن اوراق قرضه سریالی سالانه گفته می شود.

 

4- اوراق قرضه نامنظم:اوراق قرضه ای که هیچ یک از شرایط سه نوع مذکور را نداشته باشد اوراق قرضه نامنظم نامیده می شود.

 

 

 

بودجه بندی تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها:

در صورت لزوم به منظور پرداخت اصل وبهره بدهیهای بلند مدت مالیاتها توسط حساب مستقل تأمین   مالی و بازپرداخت بدهیهای بلند مدت افزایش می یابد که این افزایش به عنوان درآمدهای حساب مستقل تأمین   مالی و بازپرداخت بدهیها شناسایی می شود.

در صورتی که مالیاتها به وسیله حساب مستقل دیگری افزایش یابد و به حساب مستقل تأمین   مالی وبازپرداخت بدهیها منتقل شود ، مالیاتهای مزبور باید در بودجه درآمدهای حساب مستقل ایجاد کننده درآمد (اغلب حساب مستقل عمومی) درج شود و همچنین به عنوان انتقالات عملیاتی به حساب مستقل تأمین   مالی و بازپرداخت بدهیها در بودجه حساب مستقل ایجاد کننده درآمد درج و به عنوان سایر مصارف مالی گزارش شود.

انتقالات عملیاتی : انتقالات عملیاتی معمولا شامل انتقالات دوره ای ، عادی وجاری است. طبق قوانین ایالات متحده ممکن است مالیات به وسیله حساب مستقل عمومی یا حساب مستقل درآمد اختصاصی برای تأمین مالی خرج یک حساب مستقل دیگر وضع شود.(مانند حساب مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها ). از آنجا قاعده عمومی برای یک بار ثبت چنین درآمدهایی است لذا انتقال درآمد مالیاتی به حساب مستقل هزینه کننده (مصرف کننده) به عنوان عملیات خروجی به وسیله انتقال دهنده وعنوان انتقالات عملیاتی ورودی به وسیله انتقال گیرنده ثبت می شود.حساب مستقل انتقال گیرنده ، مبلغ انتقال یافته را به عنوان درآمد شناسایی نمی کند. انتقالات عملیاتی اغلب دربخش سایرمنابع (مصارف) مالی صورت درآمدها، مخارج وتغییرات درمازاد حسابهای مستقل گزارش می شود. به هرحال ارائه قابل قبول عبارت است از درج سایرمنابع مالی با درآمدها ، وسایرمصارف مالی با مخارج درصورت درآمدها ، مخارج وتغییرات درمازاد حسابهای مستقل. لذا استفاده از حسابهای انتقال سبب شناسایی درآمدها درحساب مستقل وضع کننده مالیات ومخارج در حساب مستقل هزینه کننده خواهد شد.

 

 

 

دفاترحساب مستقل دریافت کننده درآمد(حساب مستقل عمومی:

 

وصول درآمد :

موجودی نقد ×××

                 درآمد×××

انتقال به حساب مستقل بازپرداخت بدهیها :

انتقالات عملیاتی خروجی ×××

                              موجودی نقد ×××

دفاتر حساب مستقل مصرف کننده درآمد(حساب مستقل تأمین مالی وبازپرداخت بدهی)

دریافت ازحساب مستقل عمومی :

موجودی نقد ×××

               انتقالات عملیاتی ورودی ×××

مصرف  وجوه :

مخارج ×××

                   موجودی نقد ×××

حسابداری بودجه ای : از آنجا که حساب مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیهای یک واحد حسابداری و بودجه ای است باید بودجه درآمدها و سایر منابع مالی ، شامل انتقالات عملیاتی از سایرحسابهای مستقل را به همراه درآمدهایی که مستقیما ایجاد یا ازمحل سرمایه گذاریها تحصیل خواهد کرد را تهیه نماید. همچنین حسابهای مستقل تأمین مالی و بازخرید اوراق قرضه باید حسابهای کنترل بودجه درآمد پیش بینی شده واعتبارات مصوب وحسابهای معین (وحسابهای کنترل سایرمنابع پیش بینی شده وسایرمصارف مالی پیش بینی شده وحسابهای معین درصورت ضرورت) را دقیقا مشابه حساب مستقل عمومی و درآمد اختصاصی را دردفاتر ثبت کند اما عملیات آن چون مستلزم استفاده از سفارشهای خرید و قردادهای منعقده برای کالا وخدمات نیست، استفاده از حساب تعهدات قطعی نشده ضرورت ندارد.

بودجه بندی تأمین  مالی و بازپرداخت بدهیها

حسابهای مستقل تأمین   مالی و بازپرداخت بدهیها می توانند روی صرف بدهیها و بهره تحقق یافته آنها حساب کنند.

بهره تحقق یافته بدهی ایجاد شده به عنوان درآمد حساب مستقل تأمین   مالی و بازپرداخت بدهیهای دریافت کننده بهره تلقی می شود

صرف بهره ایجاد شده نیز به عنوان سایر منابع مالی محسوب می شود.

درصورتی که پروژه های سرمایه ای با مخارجی کمتر از درآمدها و سایر منابع مالی تکمیل شود ، ارزش باقیمانده معمولا به حساب مستقل تأمین   مالی و بازپرداخت بدهی مربوط منتقل میشود. (انتقالات ارزش ویژه)

انتقالات ارزش ویژه : انتقالات ارزش ویژه انتقالاتی غیرعادی و غیرجاری است که اغلب به منظور ایجاد یا انحلال یک حساب مستقل انجام می شود. ایجاد حساب مستقل ازطریق انتقال دارائیها ویا منابع ازحساب مستقل موجود به حساب مستقل جدید منجر به شناخت درآمد به وسیله حساب مستقل جدید نمی شود وهمچنین بازپرداخت کل یا بخشی از کمک ، یا انتقال مازاد حسابهای مستقل منحل شده به حسابهای مستقل دیگر منجربه شناخت درآمد به وسیله حساب مستقل دریافت کننده دارائیها یا منابع نمی گردد. لازم است انتقالات ارزش ویژه به ترتیب مزبور ثبت شود و در بخش تغییرات در مازاد حساب مستقل در صورت درآمدها ، مخارج وتغییرات در مازاد حسابهای مستقل نیز گزارش شود .(صفحه 83 کتاب)

طبق قوانین ایالتی ، دارائیهای مازاد برنیازموجود درحساب مستقل پروژه های سرمایه ای باید به حساب مستقل مسئول بازپرداخت بدهی ها تحقق یافته پروژه – حساب مستقل تأمین مالی وبازپرداخت بدهی – منتقل شود. انتقالاتی که چنین ماهیتی دارند به انتقالات ارزش ویژه معروفند.(صفحه 176 کتاب)

 

 

 

حساب مستقل پروژه های سرمایه ای

ثبت انتقال :

انتقالات خروجی ارزش ویژه ×××

                                    موجودی نقد ×××

ثبت بستن حساب :

مازاد حساب مستقل ×××

                     انتقالات خروجی ارزش ویژه ×××

حساب مستقل تأمین مالی و بازپرداخت بدهیها

ثبت دریافت :

موجودی نقد ×××

               انتقالات ورودی ارزش ویژه ×××

ثبت بستن حساب :

انتقالات ورودی ارزش ویژه ×××

                                   مازاد حساب مستقل ×××

مثال

پایان سال مالی یک واحد دولتی 29 اسفند ماه 5x13 و تاریخ سررسید پرداخت بهره اوراق قرضه آن 1 فروردین و ا مهره ماه هر سال باشد مبلغ قابل پرداخت در 1 فروردین 6x13 در ترازنامه حساب مستقل تأمین   مالی و بازپرداخت بدهیها ، به تاریخ 29 اسفند ماه 5x13 به عنوان بدهی درج نمی گردد.منطق پیشنهاد مزبور این است که سررسید قانونی بهره 1 فروردین6x13 است:

 

مبنای تعهدی تعدیل شده برای شناسایی مخارج مربوط به اصل و بهره بدهیهای بلند مدت

             سال مالی 5x13                                                                     سال مالی 6x13

 

/ 0 نظر / 315 بازدید