دستور العمل حسابداری اموال منقول غیر مصرفی

رونوشت:

-     جناب آقای مردانی معاون محترم فنی و امور حسابرسی وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و نهادها – دیوان محاسبات کشور بازگشت به نامه شماره 587/400/2 مورخ 22/8/1385 و پیرو هماهنگی های انجام شده همراه دستورالعمل یاد شده برای استحضار و ابلاغ به واحدهای مربوط .

-     سازمان امور اقتصادی و دارائی استان                                 همراه دستورالعمل یادشده برای اطلاع و ابلاغ به ذیحسابیهای دستگاههای اجرائی مستقر در استان و همچنین واحدهای مربوط .

-         اداره کل اموال دولتی همراه دستورالعمل یاد شده برای اطلاع و اقدام لازم .

-         اداره کل نظارت بر اجرای بودجه همراه دستورالعمل یاد شده برای اطلاع .

-         اداره کل خزانه همراه دستورالعمل یاد شده برای اطلاع .

-         اداره کل نظارت مالی و امور ذیحسابیها همراه دستورالعمل یاد شده برای اطلاع .

-         اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری همراه سابقه . 

 

دستور العمل حسابداری اموال منقول غیر مصرفی در وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و طرحهای تملک دارائی های  سرمایه ای

1-    عناوین و سر فصل حسابها :

 

         عناوین حسابهای کل                                                            عناوین حسابهای معین

 


حساب اموال رسیده                                   حساب معین بر حسب نوع تحصیل مال (خریداری،انتقالی،هدایا،سایر)

حساب اموال موجود در انبار                       حساب معین بر حسب نوع مال و بهاء خرید آن

حساب اموال تحویلی به واحدها                    حساب معین بر حسب واحد تحویل گیرنده

حساب اموال امانی                                    حساب معین بر حسب دستگاه اجرائی امانت گیرنده

حساب اموال امانی رسیده                           حساب معین بر حسب دستگاه اجرائی امانت دهنده

طرف حساب اموال امانی رسیده                   طرف حساب اموال امانی رسیده

حساب اموال اسقاط                                   حساب معین بر حسب نوع اموال

حساب اموال حادثه دیده                              حساب معین بر حسب نوع اموال

حساب اموال فرستاده                                 حساب معین برحسب وضعیت مال (انتقالی،فروخته شده،حذفی)

حساب اموال دستگاه اجرائی                        حساب معین دفتری برحسب تسلسل برچسب

2 – ثبت عملیات حسابداری اموال منقول غیر مصرفی

الف) احتساب اموال رسیده به حساب اموال دستگاه اجرائی

حساب اموال رسیده (بدهکار)                               ×××

حساب اموال دستگاه اجرائی(بستانکار)                              ×××

ب) هنگام احتساب اموال خریداری شده به حساب اموال موجود در انبار

حساب اموال موجود در انبار(بدهکار)                    ×××

حساب اموال رسیده(بستانکار)                                        ×××

ج) به هنگام تحویل اموال به واحدها

 

حساب اموال تحویلی به واحدها(بدهکار)                ×××

حساب اموال موجود در انبار(بستانکار)                            ×××

ضمناً در صورت انتقال اموال بین واحدها ، طی سرفصل حسابداری ، حساب معین واحد تحویل گیرنده تغییر می یابد

د) به هنگام اعاده اموال تحویلی واحدها به انبار

حساب اموال موجود در انبار(بدهکار)                  ×××

حساب اموال تحویلی به واحدها(بستانکار)                        ×××

ه) به هنگام تحویل اموال دستگاه اجرائی به صورت امانی حسب مورد (موضوع ماده 110 قانون محاسبات عمومی کشور)به سایر دستگاهها

حساب اموال امانی (بدهکار)                            ×××

حساب اموال موجود در انبار(بستانکار)                          ×××

حساب اموال تحویلی به واحدها(بستانکار)                       ×××

و) به هنگام اعاده عین اموال امانی از سایر دستگاهها حسب مورد (موضوع ماده 110 قانون محاسبات عمومی کشور)

حساب اموال موجود در انبار(بدهکار)                ×××

حساب اموال تحویلی به واحدها(بدهکار)              ×××

حساب اموال امانی (بستانکار)                                     ×××

ز) به هنگام احتساب اموال امانی رسیده از سایر دستگاهها

حساب اموال امانی رسیده(بدهکار)                      ×××

طرف حساب اموال امانی رسیده (بستانکار)                    ×××

ح) به هنگام اعاده اموال امانی رسیده سایر دستگاهها به دستگاههای اجرائی مربوط

طرف حساب اموال امانی رسیده (بدهکار)            ×××

حساب اموال امانی رسیده(بستانکار)                             ×××

ت) به هنگام ثبت اموال اسقاط حسب مورد بر اساس اسناد و مدارک مثبته

حساب اموال اسقاط (بدهکار)                           ×××

حساب اموال موجود در انبار(بستانکار)                        ×××

حساب اموال تحویلی به واحدها(بستانکار)                     ×××

ی) به هنگام ثبت اموال حادثه دیده بر اساس اسناد و مدارک مثبته

حساب اموال حادثه دیده (بدهکار)                      ×××

حساب اموال موجود در انبار(بستانکار)                        ×××

حساب اموال تحویلی به واحدها(بستانکار)                     ×××

س) به هنگام حذف اموال اسقاط (پس از فروش و واریز وجوه آن به حساب درآمد عمومی کشور با رعایت ماده 4 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت) و اموال حادثه دیده (پس از طی مراحل قانونی موضوع مواد 38 و 39 آئین نامه اموال دولتی) از حساب اموال دستگاه اجرائی به ترتیب زیر در دفاتر ثبت میشود .

1 – حساب اموال فرستاده (بدهکار)                   ×××

حساب اموال اسقاط (بستانکار)             &nbs

/ 1 نظر / 38 بازدید
fadayerahbar

سلام، مگر ساواکی ها، ببخشید منظورم سپاه و نیروی قدس بود، در عربستان هم مقاطعه کار هستند که می‌خواستند این عرب رو در آمریکا بکشند. فکر می‌کنم تو ایران همه شرکتهرا خریده باشند و چون جا تنگ شده رفتند تو عربستان هم شلوغ کنند تا قرارداد ببندند. چند سال پیش موقع افتتاح فرودگاه اینها باند را اشغال کردند و زوری قرارداد گرفتند. همه چیز پول هست. چون دزدها زیاد شدند منظورم احمدی‌نژاد و دار و دستش، سپاه باید در خارج سفیر عربستان را بکشه تا قرارداد بگیره. واقعا که کشورمون پیشرفت کرده. یا صاحب الزمان با نام تو اینها جنایت کردند و اسمش را اسلام گذاشتند. امام خمینی وقتی‌ فوت کردند یک قران نداشتند شرم بر شما.