انتشار پیشنویس بیانیه استاندارد حسابداری دولتی

هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) پیشنویس بیانیه استاندارد «گزارشگری مانده وجوه و تعاریف نوع وجوه دولتی» را منتشر ساخت. هدف از این بیانیه بهبود سودمندی اطلاعات ارائه شده درباره طبقه­بندیهای مانده وجوه و همچنین روشن ساختن تعاریف انواع وجوه دولتی می­باشد. این بیانیه برای صورتهای مالی که تاریخ آغاز دوره مالی آنها بعد از 15 ژوئن 2010 است، به کار گرفته خواهد شد.

/ 0 نظر / 14 بازدید