اصل 44 و لزوم نظارت بر اجرا

از جمله دغدغه هاى مسئولین کلان جامعه در ارتباط با واگذارى بخش هاى عظیمىاز صنایع دولتى به بخش خصوصى، مسئله تخلفات اقتصادى جدید مطرح شده در فرایندواگذارى مى باشد. ادبیات برنامه ریزى به روشنى تصریح مى کند که ناکارآمدى در هر یکاز عرصه هاى چهارگانه فرایند برنامه ریزى شامل تدوین اندیشه، برنامه، اجرا، نظارت وارزیابى برنامه مى تواند فرایند برنامه ریزى و اثرگذارى اهداف برنامه را با بحرانمواجه سازد. از این منظر همواره نقش نهادهاى نظارتى به مثابه عوامل کنترلى بازارمورد توجه بوده است. در این راستا نظارت هاى جدید متناسب با شرایط جامعه و مرتبط باتکنولوژى هاى روز باید مورد توجه قرار گرفته که البته این امر لازم ولى کافى نیست. در جهت کفایت نظام نظارت و در راستاى کارآمد کردن فرایند برنامه ریزى، نظام رسیدگىنیز باید به طور جدى و بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد. نظارت و رسیدگى بهمثابه دو بازوى یک مجموعه مى ماند به نحوى که کارکرد نامطلوب هر یک روى دیگرى مؤثربوده و لذا موجبات کاهش کارایى را در سطح کلان فراهم مى آورد.

از جمله نهادهاىرسیدگى کننده به تخلفات اقتصادى، سازمان تعزیرات حکومتى مى باشد که توانسته در طولسال هاى حیات خود، به عنوان یک حامى و پشتیبان، کارآمدى سیاست هاى دولت را در رسیدنبه اهداف خود در راستاى کنترل و نظارت بر بازار تضمین کند. تعزیرات حکومتى به مفهومعام از صدر اسلام مطرح بوده ولى تعزیرات حکومتى به مفهوم خاص و اقتصادى آن به طورجدى بعد از انقلاب و در راستاى رسیدگى به تخلفات اقتصادى از سال ۱۳۶۲ در قالبکمیسیون هاى امور تعزیرات حکومتى و تحت نظارت وزارت کشور شکل گرفت. در سال ۱۳۶۷تخلفات اقتصادى بخش غیردولتى از این کمیسیون ها منفک و به محاکم انقلاب اسلامىواگذار گردید و در نهایت در سال ۱۳۷۳ با تصویب قانون تعزیرات حکومتى، رسیدگى بهکلیه تخلفات اقتصادى بخش دولتى و غیردولتى به دولت واگذار گردید. در این راستا،سازمان تعزیرات حکومتى نیز اقدام به اجراى مواد تصریح شده در این قانون نموده ومى کند. صلاحیت هاى سازمان تعزیرات حکومتى رسیدگى به تخلفات صنوف، قاچاق کالا، ارزو عرضه خارج از شبکه سوخت، تخلفات بهداشت و درمان و در نهایت تخلفات کارخانجات بزرگدولتى و غیردولتى مى باشد که در طول سال هاى مذکور، توانسته با قابلیت هاى ایجادکرده در درون خود به نقش آفرینى در جهت کنترل بازار پرداخته و ضامن بقاى سیاست هاىدولت در عرصه تنظیم بازار باشد. شایان ذکر است که از سال ۱۳۸۲ به بعد، رسیدگى بهتخلفات اقتصادى صنوف از این سازمان منفک و به وزارت بازرگانى تحت عنوان هیأت هاى سهنفره سپرده شد.

واگذارى حجم عظیمى از شرکت هاى دولتى در قالب سیاست هاى کلى اصل۴۴به بخش خصوصى با روش هاى مختلف از جمله فروش مستقیم، عرضه در بورس مى تواند زمینه ساز بروز تخلفات جدید اقتصادى شود.

بدون تردید شناسایى و کشفتخلفات جدید در این عرصه از جمله شکل گیرى انحصارات جدید توسط بخش خصوصى، تبانىمجموعه هاى دولتى با بخش خصوصى به نحوى که بخش دولتى کارگزار بخش خصوصى شود.بیش از گذشته ضرورى به نظر مى رسد. از سوى دیگر ضرورى است که نهادهاى رسیدگى کنندهبه تخلفات اقتصادى نیز بازتعریفى دوباره از خود داشته تا بتوانند امر رسیدگى بهتخلفات را با تأکید بر مؤلفه هاى سه گانه سرعت، دقت و قاطعیت انجام داده و مانع ازشکل گیرى حالت جدیدى از پدیده اطاله دادرسى شوند.

پیشینه، تجارب، دستاوردها وقابلیت هاى سازمان تعزیرات حکومتى، بیانگر آن است که این سازمان مى تواند در راستاىحمایت از تولیدکننده، سرمایه گذار، مصرف کننده در دوران گذار و انتقال اقتصادى ازنظام دولتى به بخش خصوصى، امنیت تولید، توزیع و سرمایه گذارى را به ارمغان آورد.روح حاکم بر قانون تعزیرات حکومتى و انعطاف پذیرى آن براساس مقتضیات زمانى و مکانى،از جمله قابلیت هاى کانونى آن بوده به نحوى که مى تواند به خوبى در فرایند اصل ۴۴قانون اساسى ایفاى نقش کرده و به مانند گذشته یاریگر دولت در این زمینه باشد.

بدیهى است مواد قانونى آن باید متناسب با صلاحیت هاى جدید مورد بازنگرى مجددقرار گرفته تا از سوى دیگر بتواند تعامل، همزیستى مسالمت آمیز خود را با سیاست هاىمترقى قوه قضائیه در راستاى قضازدایى، زندان زایى و جرم زدایى برقرارسازد.

/ 0 نظر / 10 بازدید