حسابداری سیستمهای باز نشستگی کارکنان بخش عمومی

*لازم است بین حسابداری حسابهای مستقل امانی بازنشستگی و مسولیت واحد دولتی به عنوان کارفرما برای ثبت مخارج،هزینه هاوبدهیهای مربوط به طرحهای بازنشستگی تمایز قائل شد.
*الزامات حسابداری وگزارشگری مالی سیستمهای بازنشستگی کارکنان بخش عمومی وکارفرمایان دولتی هنوز ازطرف هیات استانداردهای حسابداری دولتی به شکل نهایی منتشر نشده است.
*  انتظار می رود استانداردهای مزبور شبیه به استانداردهای ارائه شده در بخشهای
Pe5وPe6بیانیه های هیات استانداردهای حسابداری دولتی باشد که مثال بیان شده بر مبنای این بخشها است.

اهداف گزارشگری مالی:

         هدف اصلی افشاهای بازنشستگی به وسیله سیستمهای بازنشستگی کارکنان بخش عمومی وکارفرمایان دولتی ارائه اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان به منظور ارزیابی موارد زیر است:

الف-وضعیت وجوه یک سیستم بازنشستگی کارکنان بخش عمومی بر مبنای فرض تداوم فعالیت.

ب-میزان موفقیت بدست آمده درانباشت داراییها جهت پرداخت مزایا در سررسید.

ج-تعیین اینکه آیا کارفرمایان سهم خود رابرمبنای تعیین شده پرداخت می کنند.

 

الزامات مربوط به صورتهای مالی اساسی:

 

         صورتهای مالی سالانه سیستمهای بازنشستگی کارکنان بخش عمومی باید در بر گیرنده مطالب زیر باشد:

الف-ترازنامه نشان دهنده جمع داراییها،بدهیهاوجمع ارزش فعلی مزایای پیش بینی شده.

ب-صورت درآمد ،هزینه هاو تغییرات در مازاد حساب مستقل

ج-یادداشتهای توضیحی مورد لزوم همراه صورتهای مالی به منظور ارایه منصفانه،شامل اطلاعات مربوط به:

          وجوه تعیین شده مقرر

         و سهم واقعی پرداخت شده.

 

الزامات مربوط به گزارش مالی جامع سالانه:

         علاوه بر صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه،گزارش مالی جامع سالانه سیستمهای بازنشستگی کارکنان بخش عمومی باید در بر گیرنده اطلاعات مکمل مقرر روند اطلاعات  تاریخی دهساله یا اطلاعات سالهای در دسترس(به شکل صورتها،جداول،داده های آماری،یا سایر اطلاعات) باشد که روند اطلاعات مقرر عبارت است از:

         الف-خالص داراییهای در دسترس برای مزایا

         بدهی مزایای بازنشستگی

        بدهی مزایای بازنشستگی بلا محل

        حقوق و دستمزد سالانه پرداختی

ب-درآمدها بر مبنای منبع
    -هزینه ها بر مبنای منبع
   - افشاء سهم کارفرمایان هم ریالی وهم درصدی از حقوق و دستمزد سالانه پرداختی
   - ارائه هم سهم پرداخت شده و هم سهم مقرر برای آن سالها در صورت مغایرت

 

الزامات گزارشگری مالی کارفرمایان دولتی:

         درصورتی که سیستمهای بازنشستگی جزیی از واحد گزارشگری کارفرما باشد:

-واحدهای دارای کارفرمای دولتی موظف به ارائه صورتهای مالی سیستمهای بازنشستگی در صورتهای ترکیبی مالی سالانه واحد گزارشگری کارفرما هستند.

-در این صورت ترازنامه سیستمهای بازنشستگی باید به شکلی شبیه به ترازنامه سایر حسابهای مستقل و واحدهای وابسته تهیه وتنظیم شود.

-در ترازنامه ترکیبی،مازاد حساب مستقل سیستمهای بازنشستگی باید به صورت یک قلم مجزا تحت سرفصل اندوخته سیستم بازنشستگی کارکنان نشان داده شود.

         درصورتی که سیستمهای بازنشستگی جزیی از واحد گزارشگری کارفرما نباشد:

-کارفرمایان دولتهای محلی وایالتی مشمول پرداخت سهم خود به سیستمهای بازنشستگی دارای کارفرمای واحد،به عنوان بخشی از واحد گزارشگری کارفرما در نظر گرفته نمی شوند.

-کارفرمایان  باید مبلغ سهم محاسبه شده را بعنوان خرج حسابهای مستقل دولتی وهزینه حسابهای مستقل سرمایه ای(تجاری)گزارش کنند.

-مبلغی که بوسیله حساب مستقل دولتی تامین اعتبار نشده،باید به عنوان بلا محل در گروه حساب بدهیهای بلند مدت عمومی گزارش شود.

-مبالغی که بوسیله حسابهای مستقل سرمایه ای(تجاری)یا حسابهای مستقل امانی غیر قابل مصرف تامین اعتبار نشده،باید به عنوان بدهی حسابهای مستقل مزبور افشا شود.

مثال سیستمهای بازنشستگی کارکنان بخش عمومی:

فرض کنید ترازنامه اول دوره مالی در 31 شهریور 0x13به شرح زیر است:

سیستم بازنشستگی کارکنان دولت

ترازنامه

در تاریخ 31 شهریور 0x13

(ارقام به هزار ریال)

داراییها:

موجودی نقد

بهره دریافتنی

سرمایه گذاریها:

اوراق قرضه به بهای تمام شده مستهلک شده

(ارزش بازار590/347/66)

سهام عادی به بهای تمام شده

(ارزش بازار650/703/33)

اسنادتجاری وقراردادهای بازخرید به بهای تمام شده

(ارزش بازار205/660/12)

اثاثه و منصوبات

(خالص،استهلاک انباشته673/17)

جمع داراییها

بدهیها:

حسابها و هزینه های پرداختنی

خالص داراییهای دردسترس برای مزایا

 

 

 

569/28

612/507/2

 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
محمد رضا جعفری

بسیار مفید بود و به جا بود.