دستور العمل حسابداری اموال منقول غیر مصرفی
ساعت ٥:٥٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸  

بسمه تعالی

 

ذیحسابی و اداره کل امور مالی

 

          در اجرای ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور ،" دستور العمل حسابداری اموال منقول غیر مصرفی در وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و طرحهای تملک دارائی های  سرمایه ای " شامل سرفصل حسابها ، ثبت عملیات حسابداری اموال منقول و غیر مصرفی در دفاتر و صورتحساب دریافت و پرداخت ماهانه ، نهائی و صورت وضعیت مالی طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای که طی نامه شماره 587/400/2 مورخ 22/8/1385 به تائید دیوان محاسبات کشور رسیده است ، برای اجراء ابلاغ میگردد :

درضمن از سرفصل حسابهای "دارائی ثابت" و "اموال جمهوری اسلامی ایران – دستگاه بهره بردار" که قبلاً در اجرای ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور ضمن دستورالعمل حسابداری شماره 31436/3901/54 مورخ 17/6/1381 تائید و ابلاغ گردیده است ، برای ثبت اموال غیر منقول استفاده شود و عاملین ذیحساب نیز بایستی حساب اموال منقول غیر مصرفی تحویلی به واحدهای تابعه را بر اساس دستورالعمل فوق در دفاتر و حسابهای واحدهای تابعه را بر اساس دستورالعمل شماره 6053/1034/54 مورخ 31/2/1375 نگهداری و ارائه نمایند .

سید ابوالفضل فاطمی زاده

معاون هزینه و خزانه دار کل کشور 

 


رونوشت:

-     جناب آقای مردانی معاون محترم فنی و امور حسابرسی وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و نهادها – دیوان محاسبات کشور بازگشت به نامه شماره 587/400/2 مورخ 22/8/1385 و پیرو هماهنگی های انجام شده همراه دستورالعمل یاد شده برای استحضار و ابلاغ به واحدهای مربوط .

-     سازمان امور اقتصادی و دارائی استان                                 همراه دستورالعمل یادشده برای اطلاع و ابلاغ به ذیحسابیهای دستگاههای اجرائی مستقر در استان و همچنین واحدهای مربوط .

-         اداره کل اموال دولتی همراه دستورالعمل یاد شده برای اطلاع و اقدام لازم .

-         اداره کل نظارت بر اجرای بودجه همراه دستورالعمل یاد شده برای اطلاع .

-         اداره کل خزانه همراه دستورالعمل یاد شده برای اطلاع .

-         اداره کل نظارت مالی و امور ذیحسابیها همراه دستورالعمل یاد شده برای اطلاع .

-         اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری همراه سابقه . 

 

دستور العمل حسابداری اموال منقول غیر مصرفی در وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و طرحهای تملک دارائی های  سرمایه ای

1-    عناوین و سر فصل حسابها :

 

         عناوین حسابهای کل                                                            عناوین حسابهای معین

 


حساب اموال رسیده                                   حساب معین بر حسب نوع تحصیل مال (خریداری،انتقالی،هدایا،سایر)

حساب اموال موجود در انبار                       حساب معین بر حسب نوع مال و بهاء خرید آن

حساب اموال تحویلی به واحدها                    حساب معین بر حسب واحد تحویل گیرنده

حساب اموال امانی                                    حساب معین بر حسب دستگاه اجرائی امانت گیرنده

حساب اموال امانی رسیده                           حساب معین بر حسب دستگاه اجرائی امانت دهنده

طرف حساب اموال امانی رسیده                   طرف حساب اموال امانی رسیده

حساب اموال اسقاط                                   حساب معین بر حسب نوع اموال

حساب اموال حادثه دیده                              حساب معین بر حسب نوع اموال

حساب اموال فرستاده                                 حساب معین برحسب وضعیت مال (انتقالی،فروخته شده،حذفی)

حساب اموال دستگاه اجرائی                        حساب معین دفتری برحسب تسلسل برچسب

2 – ثبت عملیات حسابداری اموال منقول غیر مصرفی

الف) احتساب اموال رسیده به حساب اموال دستگاه اجرائی

حساب اموال رسیده (بدهکار)                               ×××

حساب اموال دستگاه اجرائی(بستانکار)                              ×××

ب) هنگام احتساب اموال خریداری شده به حساب اموال موجود در انبار

حساب اموال موجود در انبار(بدهکار)                    ×××

حساب اموال رسیده(بستانکار)                                        ×××

ج) به هنگام تحویل اموال به واحدها

 

حساب اموال تحویلی به واحدها(بدهکار)                ×××

حساب اموال موجود در انبار(بستانکار)                            ×××

ضمناً در صورت انتقال اموال بین واحدها ، طی سرفصل حسابداری ، حساب معین واحد تحویل گیرنده تغییر می یابد

د) به هنگام اعاده اموال تحویلی واحدها به انبار

حساب اموال موجود در انبار(بدهکار)                  ×××

حساب اموال تحویلی به واحدها(بستانکار)                        ×××

ه) به هنگام تحویل اموال دستگاه اجرائی به صورت امانی حسب مورد (موضوع ماده 110 قانون محاسبات عمومی کشور)به سایر دستگاهها

حساب اموال امانی (بدهکار)                            ×××

حساب اموال موجود در انبار(بستانکار)                          ×××

حساب اموال تحویلی به واحدها(بستانکار)                       ×××

و) به هنگام اعاده عین اموال امانی از سایر دستگاهها حسب مورد (موضوع ماده 110 قانون محاسبات عمومی کشور)

حساب اموال موجود در انبار(بدهکار)                ×××

حساب اموال تحویلی به واحدها(بدهکار)              ×××

حساب اموال امانی (بستانکار)                                     ×××

ز) به هنگام احتساب اموال امانی رسیده از سایر دستگاهها

حساب اموال امانی رسیده(بدهکار)                      ×××

طرف حساب اموال امانی رسیده (بستانکار)                    ×××

ح) به هنگام اعاده اموال امانی رسیده سایر دستگاهها به دستگاههای اجرائی مربوط

طرف حساب اموال امانی رسیده (بدهکار)            ×××

حساب اموال امانی رسیده(بستانکار)                             ×××

ت) به هنگام ثبت اموال اسقاط حسب مورد بر اساس اسناد و مدارک مثبته

حساب اموال اسقاط (بدهکار)                           ×××

حساب اموال موجود در انبار(بستانکار)                        ×××

حساب اموال تحویلی به واحدها(بستانکار)                     ×××

ی) به هنگام ثبت اموال حادثه دیده بر اساس اسناد و مدارک مثبته

حساب اموال حادثه دیده (بدهکار)                      ×××

حساب اموال موجود در انبار(بستانکار)                        ×××

حساب اموال تحویلی به واحدها(بستانکار)                     ×××

س) به هنگام حذف اموال اسقاط (پس از فروش و واریز وجوه آن به حساب درآمد عمومی کشور با رعایت ماده 4 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت) و اموال حادثه دیده (پس از طی مراحل قانونی موضوع مواد 38 و 39 آئین نامه اموال دولتی) از حساب اموال دستگاه اجرائی به ترتیب زیر در دفاتر ثبت میشود .

1 – حساب اموال فرستاده (بدهکار)                   ×××

حساب اموال اسقاط (بستانکار)                                   ×××

حساب اموال حادثه دیده (بستانکار)                              ×××

2 - حساب اموال دستگاه اجرائی(بدهکار)            ×××

حساب اموال فرستاده (بستانکار)                                 ×××

بدیهی است وجوه حاصل از فروش اموال یاد شده می بایست طی سرفصل حسابهای دستورالعمل شماره 31689/8276/54 مورخ 30/8/1379 در دفاتر و صورتحساب دریافت و پرداخت ماهانه و نهائی ثبت شود .

3 – بستن حسابها در پایان سال

با توجه به احتساب اموال رسیده و اموال فرستاده به حساب موجودی اموال معادله مانده حساب های اموال در پایان سال عبارت خواهد بود :

الف - حساب اموال موجود در انبار + حساب اموال تحویلی به واحدها + حساب اموال امانی + حساب اموال اسقاط (در صورتی که فروخته نشده باشد) + حساب اموال حادثه دیده (در انتظار مجوز حذف) = حساب اموال دستگاه اجرائی .

ب - حساب اموال امانی رسیده = طرف حساب اموال امانی رسیده

که به شرح زیر بسته می شود :

الف – حساب اموال دستگاه اجرائی(بدهکار)        ×××

حساب اموال موجود در انبار(بستانکار)                       ×××

حساب اموال تحویلی به واحدها(بستانکار)                    ×××

حساب اموال امانی(بستانکار)                                   ×××

حساب اموال اسقاط(بستانکار)                                   ×××

حساب اموال حادثه دیده(بستانکار)                             ×××

ب - طرف حساب اموال امانی رسیده(بدهکار)        ×××

حساب اموال امانی رسیده(بستانکار)                          ×××

4 – افتتاح حسابها در ابتدای سال بعد

حساب اموال موجود در انبار(بدهکار)                  ×××

حساب اموال تحویلی به واحدها(بدهکار)                ×××

حساب اموال امانی(بدهکار)                               ×××

حساب اموال اسقاط(بدهکار)                               ×××

حساب اموال حادثه دیده(بدهکار)                         ×××

حساب اموال دستگاه اجرائی(بستانکار)                       ×××

ب - ساب اموال امانی رسیده(بدهکار)                ×××

طرف حساب اموال امانی رسیده(بستانکار)                 ×××

در ضمن عاملین ذیحساب بایستی حساب اموال تحویلی به واحدهای مربوط را بر اساس سر فصلهای فوق و ایجاد حسابهای حسابهای معین بر حسب اشخاص تحویل گیرنده در دفاتر و حسابهای عامل ذیحساب موضوع دستورالعمل شماره 6053/1034/54 مورخ 31/2/1375 نگهداری و ارائه نمایند .


کلمات کلیدی: حسابداری دولتی
 
 
 
 
pcjava