لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد واحد مبارکه
ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧  

برای دیدن لیست بر روی ادامه مطالب کلیک کنید.لطفا من را از نظرات و راهنمایی های خود بی نصیب نفرمایید.


1

لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد مبارکه

1

بررسی رابطه بین اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مبتنی بر بهای تاریخی واطلاعات مندرج در صورتهای مالی مبتنی بر ارزشهای جاری/  قدرت ا... نیک زاد چالشتری.- به راهنمایی دکتر محسن دستگیر، به مشاوره دکتر داریوش فروغی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ زمستان۱۳۸5.

2

بررسی تاثیر احتساب سود تضمین شده سرمایه بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی/    مریم باقی.- به راهنمایی دکتر داریوش فروغی، به مشاوره دکتر محسن دستگیر - کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ بهار۱۳۸6.

3

عوامل موثر بر قدرت حرفه ای حسابرس مستقل(از دیدگاه استفاده کنندگان از خدمات حسابرسی)/ امین صفرنژاد بروجنی.- به راهنمایی دکتر روح ا..رجبی، به مشاوره دکتر سید عباس هاشمی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ پاییز1386.

4

بررسی تاثیر تجدید نظر استانداردحسابرسی بخش57(تداوم فعالیت)بر روی عملیات حسابرسی مستقل/ سامان معظم.- به راهنمایی دکتر داریوش فروغی ، به مشاوره دکتر روح ا..رجبی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛پاییز1386.

5

بررسی مربوط بودن اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران        احسان قادری.- به راهنمایی دکتر علی سعیدی، به مشاوره دکتر محسن دستگیر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ زمستان1386.

6

بررسی محدودیت های بکارگیری سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/            ذکوان ایمانی.- به راهنمایی دکتر محسن دستگیر ، به مشاوره دکتر فریدالدین علامه حائری.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ زمستان1386.

7

بررسی رابطه بین رشد ومعیارهای سودآوری                                              مریم شمس اکتابی.- به راهنمایی دکتر محسن دستگیر ، به مشاوره دکتر ناصر ایزدی نیا-دکتر علی سعیدی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛زمستان1386

8

بررسی رابطه بین نظام راهبری وعملکرد مالی شرکتها/ عزیزا..گنجی ارجنکی.- به راهنمایی دکتر روح ا..رجبی ، به مشاوره دکتر علی سعیدی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎‎زمستان1386.

9

بررسی ارتباط بین بهره وری با شاخصهای عملکرد مالی واحدتجاری با تاکید بر روش ارزیابی سریع بهره وری/ مرضیه غلامی.- به راهنمایی دکتر داریوش فروغی ، به مشاوره دکترفرزاد کریمی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎‎زمستان1386.

 

 

10

 

 

 

بررسی رابطه ی سود تقسیمی،نرخ بازده مورد انتظار ونرخ رشد سودهرسهم با نسبت قیمت به درآمد((P/E/ امیر طالبی.- به راهنمایی دکتر سید عباس هاشمی، به مشاوره دکتر علی سعیدی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ فروردین 1387

11

بررسی رابطه تعدیلات ناشی از تسعیر ارز وبازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ غلامرضا سلیمانیان.- به راهنمایی دکتر علی سعیدی ، به مشاوره دکتر محسن دستگیر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ اردیبهشت۱۳۸7.

12

بررسی تاثیر استانداردهای ملی حسابرسی بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان مستقل/ وحید قلی پور.- به راهنمایی دکتر داریوش فروغی ، به مشاوره دکتر عظیمی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ بهار1387.

13

تاثیر فعالیتهای کنترلی صنعت بانکداری داخلی بر سودآوری شعب بانک ملی/ کریم حسین آبادی.- به راهنمایی دکتر داریوش فروغی ، ، به مشاوره دکتر سید عباس هاشمی،.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ بهار1387.

14

بررسی تاثیر سهامداران نهادی ومیزان سهام مدیریتی شرکتها برسیاستهای تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/      محسن اژدر.- به راهنمایی دکتر داریوش فروغی ، به مشاوره دکتر علی سعیدی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ تیرماه1387.

15

بررسی سود نقدی اطلاعات حسابداری در ارزیابی بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(1385-1379)/ فاطمه ظفری.- به راهنمایی دکتر محسن دستگیر ، به مشاوره دکتر سید عباس هاشمی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ شهریور1387.

16

اثر خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات بر کیفیت سود/ امین مرادی.- به راهنمایی دکتر محسن دستگیر ، به مشاوره دکتر فرزاد کریمی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ شهریور1387.

17

بررسی ارتباط کیفیت سود وبازده سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ سید یاسر ناظم زاده.- به راهنمایی دکتر ناصر ایزدی نیا، به مشاوره دکتر محسن دستگیر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ شهریور1387.

 

18

 

 

 

 

 

19

شناسایی عوامل مالیاتی موثر بر مزیت استفاده از بدهی برای تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(1384-1377) / مهدی مهرابی.- به راهنمایی دکتر سید عباس هاشمی ، به مشاوره دکتر داریوش فروغی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ تابستان1387.

 

بررسی رابطه تجدید ارزیابی دارایی های ثابت با سودآوری وجریانهای نقدی آتی شرکتهای دولتی/ سیروس براتی.- به راهنمایی دکتر علی سعیدی ، به مشاوره دکتر محسن دستگیر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ تابستان1387

 

20

رایطه نظام راهبری وکیفیت گزارشگری مالی شرکتها/ مهدی کویتی.- به راهنمایی دکتر روح ا..رجبی ، به مشاوره دکتر محسن دستگیر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ تابستان1387.

 

   

21

بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادیEVA،درآمد سود هرسهمEPS وجریانات نقدی عملیاتیOCFبا بازده سالانه سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / محمد حسین ترابی.- به راهنمایی دکتر ناصر ایزدی نیا، به مشاوره دکتر داریوش فروغی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ مهرماه1387.

 

٢٢ 

بررسی ارتباط بین دریافت گواهینامه ایزو9000 و عملکرد مالی و بهره وری کل عوامل تولید/ رضا خسروی- به راهنمایی دکتر فرزاد کریمی ،به مشاوره دکتر داریوش فروغی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ آذر ماه1387.

 

 

 

 

 

 

 

٢٣

طراحی و پیاده سازی نرم افزار مالی محاسبه خمس / امنه رئیس زاده
- به راهنمایی دکتر مجید عظیمی
 ،به مشاوره دکتر محسن دستگیر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ بهمن ماه1387.

 

 

 

 

٢۴

 پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های بیز /آرزو آقایی- به راهنمایی دکتر علی سعیدی- به مشاوره دکتر داریوش فروغی-کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎‎بهمن 1387.

٢۵

بررسی توانمندی دیوان محاسبات کشور در انجام حسابرسی عملیاتی دولت / مهراب کریمی شهرکی.- به راهنمایی دکتر داریوش فروغی، به مشاوره دکتر علی سعیدی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎‎اردیبهشت 1389.

٢۶ تأثیر اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش آتی شرکت/حسنعلی اخلاقی- به راهنمایی دکتر سید عباس هاشمی، به مشاوره دکتر محسن دستگیر-کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎تیرماه1389 .

٢٧ 

بررسی نحوه استنباط حسابرسان از عوامل موثر بر فرایند جستجو و کشف و ارزیابی شواهد مربوط به رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه /فتاح بهزادیان-به راهنمایی دکتر داریوش فروغی و مشاوره دکتر روح الله رجبی کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛1389شهریور . 

 

 

 28  بررسی تأثیر ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط مشی تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران /فاطمه رضایی مهر-به راهنمایی دکتر سید عباس هاشمی، به مشاوره دکتر داریوش فروغی -کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مبارکه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛1390مرداد .
   
   
 

از دوستان عزیز ودانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری مبارکه خواهشمندم موارد اضافه شده را در قسمت نظرات برای اینجانب بنویسند.

                                                                              با تشکر

                                                                              

 

   
   

 


کلمات کلیدی:
 
 
 
 
pcjava