سیستمهای حسابداری حساب مستقل
ساعت ۸:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧  

   سیستمهای حسابداری دولتی باید بر مبنای حساب مستقل سازماندهی شود و مورد عمل قرار گیرد.حساب مستقل به عنوان واحدی حسابداری و مالی شامل مجموعه ای از حسابهای خودتراز برای ثبت وجوه نقد و سایرمنابع مالی،همراه با کلیه بدهیهای مربوط و حقوق باقیمانده یا مانده ها و جزییات تغییرات در آنها به منظور انجام فعالیتهای خاص یا تحصیل اهداف معین بر طبق مقررات و محدودیتهای خاص پیشنهادی،تعریف می شود.اصل حساب مستقل به معرفی هفت نوع حساب مستقل به منظور استفاده دولتهای ایالتی ومحلی ،در صورت نیاز،هم برای هدف اصلی وهم برای هدف محدود مانند سیستم های مدارس دولتی،می پردازد.

 

 انواع حسابهای مستقل:                الف-حسابهای مستقل دولتی

                 ب-حسابهای مستقل سرمایه ای(تجاری)

ج-حسابهای مستقل امانی


حسابهای مستقل مقرر برای دولتهای ایالتی و محلی به شرح زیر است:

 

الف-حسابهای مستقل دولتی شامل:

1)حساب مستقل عمومی:

برای ثبت منابع مالی،به استثنای منابعی که لازم است در حساب مستقل دیگری ثبت شود،استفاده می شود.

2)حسابهای مستقل درآمد اختصاصی:

برای ثبت عواید حاصل از منابع درآمد خاص(به استثنای امانی قابل مصرف یا پرو‍‍‍ژه های سرمایه ای با اهمیت)که بر اساس قانون برای انجام مخارج با اهداف خاص محدود شده اند،استفاده می شود.

3)حسابهای مستقل پروژه های سرمایه ای:

براب ثبت منابع مالی مورد لزوم جهت تحصیل یا ساخت داراییهای سرمایه ای با اهمیت(به استثنای مواردی که از طریق حسابهای مستقل سرمایه ای(تجاری)وحسابهای مستقل امانی تامین مالی می شود)به کار می رود.

4)حسابهای مستقل تامین مالی و بازپرداخت بدهیها:

برای ثبت جمع منابع بدهیهای بلند مدت عمومی و بازپرداخت اصل و سود تضمین شده آن استفاده می شود.

ب- حسابهای مستقل سرمایه ای(تجاری) شامل:

5)حسابهای مستقل انتفاعی:

برای ثبت عملیات زیر استفاده می شود:

(الف-5)کلیه عملیاتی که به روشی مشابه با شرکتهای بخش خصوصی تامین مالی و اجرا می شود،در شرایطی که نظر دستگاه اداره کننده بر مبنای تداوم بازیافت و تامین مالی هزینه های ارائه شده کالا یا خدمات(هزینه ها شامل استهلاک)به عموم از طریق منظور کردن به حساب استفاده کنندگان است.

(ب-5)کلیه عملیاتی که در آن دستگاه اداره کننده تصمیم گرفته است درآمدهای تحصیل شده،هزینه های تحقق یافته ویا سود خالص مناسب برای حفظ سرمایه،مصالح عمومی،کنترل مدیریت،پاسخگویی یا سایر اهداف را به صورت دوره ای تعیین کند.

6)حساب مستقل خدمات و تدارکات داخلی:

برای ثبت تامین مالی کالا یا خدمات ارائه شده به وسیله یک وزارتخانه یا دستگاه دولتی به سایر وزارتخانه ها یا دستگاههای واحد دولتی یا سایر واحدهای دولتی بر مبنای پرداخت بهای تمام شده،استفاده می شود.

ج-حسابهای مستقل امانی:

7)حسابهای مستقل امانی و وجوه وصولی به نمایندگی از سایر سازمانها و دستگاهها:

برای ثبت داراییهای در اختیار واحد دولتی به عنوان امانتدار یا نماینده افراد،سازمانهای خصوصی،سایر واحدهای دولتی ویا سایر حسابهای مستقل استفاده می شود.

حسابهای مستقل امانی عبارت است از

(الف-7)حساب مستقل امانی قابل مصرف

(ب-7)حساب مستقل امانی غیر قابل مصرف

(ج-7)حساب مستقل وجوه بازنشستگی

(د-7)حساب مستقل وجوه وصولی به نمایندگی از سایر سازمانها و دستگاهها

 


کلمات کلیدی: حسابداری دولتی
 
 
 
 
pcjava