حسابداری حسابهای مستقل وجوه امانی
ساعت ۸:٥٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧  

چکیده فصل١٢ جلد دوم نشریه شماره۱۴۶ سازمان حسابرسی:

«کتاب حسابداری سازمانهای دولتی وموسسات غیرانتفاعی»

 

- وجوه امانی به چه منابعی اطلاق میشود؟

- منابع اصلی حسابهای مستقل وجوه امانی کدامند؟

   1-وجوه دریافتی توسط صندوقهای بازنشستگی،تامین اجتماعی ،پس انداز،بیمه و ... از کارکنان دولت و از محل اعتبارات مصوب سازمانهای دولتی طبق مقررات مربوطه.

    2-مالیاتها،عوارض وسایروجوه دریافتی توسط یک سازمان دولتی یا حساب مستقل به نمایندگی از طرف دولت ،سایر سازمانها یا حسابهای مستقل.

    3-سپرده هایی که به عنوان تضمین یا وثیقه در اجرای قوانین و مقررات و قراردادهای منعقده توسط سازمانها یاحسابهای مستقل ازاشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت میشود.

  4-هدایا ،کمکها واعانات دریافتی توسط سازمانها و حسابهای مستقل جهت مصرف یا مصارف خاص.

 5- وجوه و اموال موقوفه که برای مصرف یا مصارف خاص در اختیار سازمان دولتی قرارمی گیرد.  


انواع حسابهای مستقل وجوه امانی:

         1- حساب مستقل وجوه وصولی به نمایندگی از سایرسازمانها.

         2- حساب مستقل امانی قابل مصرف

         3- حساب مستقل امانی غیر قابل مصرف(موقوفه)

         4-حساب مستقل امانی بازنشستگی (سیستمهای بازنشستگی کارکنان بخش عمومی )

         5- حساب مستقل وجوه سپرده.

خصوصیات مشترک حسابهای مستقل وجوه امانی

         نمایانگر داراییهایی هستند که توسط سازمان دولتی به عنوان امین یا نماینده سایر اشخاص نگهداری می شوند.

         حسابداری حساب مستقل وجوه امانی  قابل مصرف و حساب مستقل وجوه وصولی به نمایندگی اساساَ مشابه حسابداری  حسابهای مستقل وجوه دولتی می باشد.

         حسابداری حساب مستقل وجوه امانی غیر قابل مصرف و وجوه امانی بازنشستگی مشابه حسابداری  حسابهای مستقل وجوه انتفاعی می باشد.

 

تفاوت ها وشباهت های حساب مستقل وجوه وصولی به نمایندگی از سایرسازمانها و حسابهای مستقل امانی:
 

         تفاوت 1- مدت عمر حسابها.

         تفاوت 2-وسعت افشا و ارایه حقوق و منافع.

         تفاوت 3- پیچیدگی مشکلات مالی و اداری .

         شباهت – وجود رابطه امانی .

چند نکته:

         یک دلیل مهم تاریخی ایجاد حساب مستقل امانی .

         اصل یا اصل منابع امانی.

         امانی غیر قابل مصرف=موقوفه

         درآمد حاصل از دارایی امانی غیر قابل مصرف .

 

روشهای ثبت حسابهای مستقل امانی :

         امانی غیر قابل مصرف: شبیه حساب مستقل وجوه سرمایه ای

         امانی قابل مصرف: شبیه حساب مستقل وجوه دولتی.

         وجوه بازنشستگی :شبیه حساب مستقل وجوه سرمایه ای است

 

طبقه بندی حسابهای مستقل امانی:

 

               قابل مصرف و غیر قابل مصرف

 

               عمومی و خصوصی

نحوه حسابداری حسابهای مستقل امانی:
(پیشنهادهای کلی)

 

         نحوه برخورد با داراییهای استهلاک پذیر:

 

      1) طبق مقررات امانی سابق.

 

      2) طبق استانداردهای هیات استاندارهای حسابداری دولتی

گزارشهای سالانه حساب مستقل امانی:

1- صورتهای مقایسه ای سود و زیان بر مبنای تعهدی

2- فهرست تفصیلی از سرمایه گذاری های حساب مستقل

3- فهرست دارایی ها

                        * به بهای تمام شده

                        * ارزش بازار در تاریخ تهیه صورت های مالی

4- فعالیت های امانت دار

                        * گزارش خرید و فروش سرمایه گذاری ها

                        * افشای سود و زیان های حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

                        * افشای تاثیر سود و زیان حاصل از فروش اصل دارایی ها در افزایش یا کاهش اصل امانی به جای تاثیر در دارمد آن

حساب های بودجه ای در حساب های مستقل امانی:

1- حساب مستقل امانی غیرقابل مصرف:

                                               معمولا به حساب های بودجه ای نیاز ندارد.

2- حساب مستقل امانی قابل مصرف:

                                                استفاده از روش اعتبار مصوب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مثال: دریافت اوراق قرضه و سهام در 1 /11/x5

 

سهام

تعداد

ارزش منصفانه در x1/11/5

الف

2400

126000

ب

10000

96000

ج

3000

129000

د

2000

145000

جمع

496000

 

اوراق قرضه            640000

سهام عادی              496000  

صرف مستهلک نشده  12000

بهره دریافتنی           20300

                                    مازاد حساب مستقل 1168300

 

                        

2-دریافت بهره اوراق، استهلاک صرف و درآمد تحقق یافته در1/1/x6:

 

موجودی نقد30450

                        صرف مستهلک نشده اوراق  600

                        بهره دریافتنی                   20300

                        درآمد- بهره اوراق             9550

 

استهلاک ماهیانه صرف اوراق الف 200=50/10000

استهلاک ماهیانه صرف اوراق ب 100=20/2000

نکته: مبلغ استهلاک صرف به عنوان تعدیل درآمد بهره درنظر گرفته می شود.9550=600-10150

3-دریافت سود سهام در1/1/x6به مبلغ 9800:

موجودی نقد 9800

                        درآمد- سودسهام 9800

 

4-انتقال درآمدها به حساب مستقل عملیاتی:

انتقالات عملیاتی خروجی 19350                                         ( 9550+9800)

                                    موجودی نقد 19350 

5-الف) فروش هزار برگ سهم شرکت ”د“ به مبلغ 78750:

موجودی نقد 78750

                        سهام عادی           72500

                        مازاد حساب مستقل  6250

 

5-ب) خرید 2000 سهم شرکت“ه“ به مبلغ 97750:

سهام عادی 97750                                                              (78750+19000)

                        موجودی نقد97750

 

 

6-الف)دریافت سود سهام:

موجودی نقد 9920

                        درآمد- سود سهام 9920

 

6-ب) انتقال فوری وجه نقد به حساب مستقل عملیاتی:

انتفالات عملیاتی خروجی 9920

                        موجودی نقد 9920

 

7-الف) بهره تحقق یافته اوراق در 31/6/x6:

بهره دریافتنی 30450

                        صرف مستهلک نشده اوراق 1800

                        درآمد- بهره اوراق            28650

 

7-ب) انتقال درآمد:

انتقالات عملیات خروجی 28650

                        بدهی به حساب مستقل عملیاتی 28650

 

ترازنامه حساب مستقل:

دارائی ها                                   بدهی ها و ارزش ویژه

موجودی نقد                    1900   بدهی به حساب مستقل عملیاتی      28650

بهره دریافتنی                  30450 مازاد حساب مستقل               1174550

 

سرمایه گذاری ها:

اوراق قرضه    640000

صرف مستهلک نشده 9600

649600    

سهام                            521250

                          1203200                                                  1203200

 

 

 

صورت درآمدها، هزینه ها و تغییرات در مازاد حساب مستقل:

درآمد های تحقق یافته قابل انتقال به حساب مستقل عملیاتی:

بهره اوراق                                     38200                                  ( 9550+28650)

سود سهام                                          19720                           (  9800+9920)

جمع درآمدها                                   57920

هزینه ها                                        (0)

سود قبل از انتقالات عملیاتی                  57920

سایر منابع (مصارف)مالی:

انتقالات عملیاتی                               (57920)

افزایش در مازاد حساب مستقل                    0

مازاد حساب مستقل در1/11                 1168300

سود تحقق یافته سهام فروخته شده            6250

مازاد حساب مستقل در 31/6                   1174550                                                                                 

 

 

 

 

صورت جریان وجوه نقد:

وجوه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

بهره و سود سهام                                                  50170=9920+9800+30450

درآمد فروش سرمایه گذاری                                      78750

خرید سرمایه گذاری                                               (97750)

خالص وجوه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری        31170

وجوه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی:

انتقالات عملیاتی به امانی غیرقابل مصرف                     (29270)

خالص افزایش در وجه نقد                                         1900

موجودی نقد در1/ 11                                                 0

موجودی نقد در 31/6                                               1900

 

 

 

تطبیق سود خالص با خالص وجوه نقد حاصله:

 

سود خالص                                                  0

تعدیلات:

استهلاک صرف اوراق                    2400

افزایش در بهره دریافتنی                 (10150)

افزایش در سرمایه گذاری                (19000)

افزایش در بدهی به سایر حسابها         28650

جمع                                                        1900

خالص وجه نقد حاصله                                   1900

 


کلمات کلیدی: حسابداری دولتی
 
 
 
 
pcjava