» مقاله چالشهای نظام حسابداری بخش عمومی (با رویکرد تعهدی) در طرحهای تملک دارایی ها :: چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٥
» دانلود جزوه تحلیل آماری- آشنایی با نرم افزار SPSS :: یکشنبه ٦ دی ۱۳٩٤
» آموزش نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی :: چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٤
» آشنایی با مفهوم بهای تمام شده :: چهارشنبه ۸ مهر ۱۳٩٤
» آموزش نظام حسابداری بخش عمومی(حسابداری تعهدی دولتی) :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری سال 1394 :: یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤
» تحلیل نظری پیرامون اعتباردهی و کیفیت گزارش تفریغ بودجه کل کشور :: سه‌شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۳
» مقاله فلسفه حسابرسی نوین دولتی در دیوان محاسبات کشور :: پنجشنبه ٦ آذر ۱۳٩۳
» مقاله مفهوم‌سازی مجدد حسابرسی عملکرد دربخش عمومی :: شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۳
» مقاله بازنگری در نظام حسابداری دولتی ابزاری برای ارتقای شفافیت مالی دولت :: چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳
» XBRL و تاثیر آن در تحولات حسابرسی نوین :: سه‌شنبه ۳ تیر ۱۳٩۳
» معرفی کتاب تخصصی در خصوص امور مالی و محاسباتی :: یکشنبه ۱ تیر ۱۳٩۳
» دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد :: یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۳
» نگرشی جامع به بودجه عمومی و گزارش تفریغ بودجه کل کشور :: شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۳
» مجموعه سمینارهای گروه دوم دانشجویان مدیریت مالی دانشگاه آزاد دهاقان :: سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» کتاب بازارها و نهادهای مالی :: شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» مجموعه سمینارهای گروه اول دانشجویان مدیریت مالی دانشگاه آزاد دهاقان :: یکشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» مساله درس بودجه عمومی و شرکتهای دولتی دکتر عبدالباقی دانشگاه آزاد دهاقان :: یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۳
» فایل های درس بودجه عمومی و شرکتهای دولتی دکتر عبدالباقی دانشگاه آزاد دهاقان :: چهارشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۳
» سوالات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری سال 1393 :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢
» دانلود فایل کتاب اصول حسابداری 1 از کتابخانه مجازی ایران :: دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢
» سوالات و پاسخنامه آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۲ :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» نمونه چک لیست های حسابرسی عملیاتی :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱
» نمونه چک لیست های حسابرسی مالی :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱
» نمونه چک لیست های کنترل داخلی :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱
» مقاله نمای کلی حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات اتحادیه اروپا(لاتین) :: دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱
» نمونه گزارشات حسابرسی عملکرد دیوان محاسبات ایالت میشیگان آمریکا :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
» شرایط خدمت سربازی به صورت امریه در دیوان محاسبات کشور :: چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۱
» نحوه گزارشگری مالی موضوع بند "ج" ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم تو :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» نظام جامع مالی شهرداری های کشور :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» پاسخ به پرسش های فنی حسابرسی توسط کمیته فنی سازمان حسابرسی :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» پرسش و پاسخ های فنی در حسابرسی :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» پرسش و پاسخ های قانون مالیاتهای مستقیم :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» متن و حاشیه های ماده ۱۸۶قانون مالیاتهای مستقیم :: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
» پایان نامه لاتین در مورد حسابرسی عملکرد :: چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٠
» نمونه سوالات آزمون ورودی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠
» سوالات آزمون سراسری کارشناسی ارشد حسابداری سال 1391 :: دوشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٠
» گزارشات جدید حسابرسی عملکرد- لاتین :: شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠
» آگهی دعوت به آزمون وثبت نام برای انتخاب حسابداررسمی :: یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٠
» فرایند حسابرسی محیط‌زیست :: چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠
» آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری دولتی -قسمت سوم :: سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠
» توسعه حسابرسی عملکرد و بهبود مدیریت در بخش دولتی :: سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠
» قانون بودجه سال 1390 کل کشور :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
» گزارشات حسابرسی عملکرد(لاتین) :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
» بانک پایان نامه های کارشناسی ارشد حسابداری :: جمعه ۱٢ فروردین ۱۳٩٠
» آشنایی با نحوه پایان نامه‌نویسی و دسترسی به مراجع تامین منابع :: چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩
» مجله‌های مشهور حسابداری جهان :: چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩
» الواح مالی و حسابداری و حسابرسی در ایران باستان :: چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩
» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) :: شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
» آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری دولتی -قسمت دوم :: چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩
» نقش نظارتی ذیحسابان در تهیه و اجرای بودجه سازمانهای دولتی :: چهارشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٩
» آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری دولتی :: چهارشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٩
» ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی و چالشهای فراروی آن :: چهارشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٩
» آیین نامه هایی اجرایی قانون بودجه سال 1389 کل کشور :: شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٩
» راههای دستیابی به یافته های موثر و متقاعد کننده در حسابرسی عملیاتی :: یکشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٩
» مقاله لاتین حسابرسی عملکرد(عملیاتی) :: جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩
» گزارش حسابرسی عملکرد(عملیاتی) آمریکا-لاتین :: جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩
» آیین نامه های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری :: یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
» طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات :: چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸
» پیشینهٌ مختصر حسابرسی در ایران :: سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۸
» گزارش حسابرسی عملیاتی دیوان محاسبات آمریکا- لاتین :: سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸
» خدمات متقابل مدیریت و حسابرسی داخلی در سازمان :: سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸
» سر فصل حساب ها و ثبت عملیات حسابداری درآمدهای عمومی :: شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸
» دستور العمل حسابداری اموال منقول غیر مصرفی :: شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸
» دکتر محسن دستگیر ،دومین استاد حسابداری کشور :: دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸۸
» دیوان محاسبات کشور ، پاسخ خواه عمومی در برابر دولت پاسخ گو :: جمعه ۱ خرداد ۱۳۸۸
» لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد واحد مبارکه :: جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧
» مقاله لاتین حسابرسی :: دوشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٧
» اعلام نمرات امتحان حسابداری صنعتی1-پیام نور :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧
» اعلام نمرات امتحان حسابداری میانه2-پیام نور :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧
» مقاله لاتین-حسابرسی :: جمعه ٢٧ دی ۱۳۸٧
» تغییر نام دیوان محاسبات عمومی آمریکا به دیوان پاسخ گویی دولت آمریکا :: جمعه ٢٧ دی ۱۳۸٧
» زیارت عاشورا یعنی زیارت عشق :: یکشنبه ۸ دی ۱۳۸٧
» سیستمهای حسابداری حساب مستقل :: دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧
» حسابداری حساب مستقل تامین مالی و بازپرداخت بدهیها :: دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧
» حسابداری حساب مستقل داراییهای ثابت و بدهیهای بلند مدت :: دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧
» حسابداری حساب مستقل خدمات وتدارکات داخلی :: دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧
» حسابداری حساب مستقل انتفاعی :: دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧
» حسابداری حسابهای مستقـل وجوه وصولی به نماینـدگی از سایر سازمانها :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧
» حسابداری حسابهای مستقل وجوه امانی :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧
» حسابداری سیستمهای باز نشستگی کارکنان بخش عمومی :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧
» آشنایی با دیوان محاسبات کشور :: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧
» آشنایی با سازمان حسابرسی :: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧
» سیستم های حسابداری در ایران :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۸٧
» مالیات بر ارزش افزوده(VAT) :: دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٧
» تفاوت خمس و زکات با مالیات :: شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٧
» اصل 44 و لزوم نظارت بر اجرا :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧
» مفهوم پاسخگویی عمومی :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧
» حسابرسی چیست؟ :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧
» حسابرسی در حکومت علوی :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧
» سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧
» جایگاه زکات در حسابداری اسلامی :: جمعه ۸ شهریور ۱۳۸٧
» جایگاه خمس درحسابداری اسلامی :: جمعه ۸ شهریور ۱۳۸٧
» گزارش تفریغ بودجه چیست؟ :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧
» قانون مالیات بر ارزش افزوده :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧
» تجزیه وتحلیل بیانیه 34 هیأت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳۸٧
» ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ در حسابرسی‌ :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳۸٧
» اهمیت حسابداری بهای تمام شده در بخش دولتی :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٧
» حسابرسی عملکرد مدیریت و نقش آن در شفاف سازی واحدهای اقتصادی :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٧
» واژه شناسی حسابرسی عملیاتی :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٧
» ERP چیست ؟ :: دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٧
» کاربرد مبنای تعهدی کامل در حسابداری دولتی :: سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٧
» مسئولیت پاسخگویی و کنترل‌های داخلی در بخش عمومی :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٧
» مقاله لاتین-حسابرسی :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٧
» مقاله لاتین-حسابداری دولتی :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٧
» مقاله لاتین-سیستمهای اطلاعات حسابداری(AIS) :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٧
» متن اولیه پیش نویس اصول حاکمیت شرکتی :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٧
» حاکمیت شرکتی چیست ؟ :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٧
» نمونه سوالات سیستم های اطلاعاتی حسابداری - (AIS) :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٧
» تجارت الکترونیک :: پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٧
» اصول اساسی سیستم تجارت در WTO :: پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٧
» اعتبار اسنادی یا Letter of Credit چیست؟ :: پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٧
» تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران و سیر تحولات آن :: پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٧
» حسابرسی عملکرد و عملیاتی :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٧
» حسابداری منابع انسانی :: پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧
» مصاحبه: ابزار مهمی برای گرداوری اطلاعات در حسابرسی عملیاتی :: پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧
» آشنایی با مفاهیم اساسی حسابرسی عملیاتی (معیار) :: چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۸٧
» حضور مجدد مدیران دولتی در شرکت های سهام عدالتی، خصوصی سازی نیست :: سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳۸٧
» حسابداری اسلامی :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٧
» کیمیای محبت :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٧
» ظرفیتهای کارشناسی ارشد حسابداری سال 87 :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٧
» دکتر علی شریعتی به قلم شهید چمران :: پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٧
» پاسخگویی در بخش عمومی و اطلاعات حسابداری :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
» حسابداری و حسابرسی دولتی و ارتباط آنها با پاسخگویی :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» انتشار پیشنویس بیانیه استاندارد حسابداری دولتی :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» شعر مهر خوبان :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» اولین مقاله حسابداری ایران در Elsevie :: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» مقاله لاتین حسابرسی :: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» منابع کارشناسی ارشد حسابداری :: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی از منظر حسابرسان داخلی :: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» مراقبت حرفه ای حسابرسی :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
 
 
 
pcjava