نقش نظارتی ذیحسابان در تهیه و اجرای بودجه سازمانهای دولتی
ساعت ۸:۱۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٩  

پدیدآورندگان:  دکتر فریدالدین علامه‌حائری، بهرام میرزایی بروجنی

شماره 49
نشریه حسابرس
سال دوازدهم
تابستان 1389

مقدمه
از آنجا که نظارت نقش عمده‌ای در تغییر ساختار و اصلاح حکومت بازی می‌کند، وجود یک سیستم کنترل مالی وحسابرسی داخلی قوی و کارا، نشان ازساختاری منظم دارد. بنابراین حکومتها به‌ شیوه‌های مختلفی به کنترل و نظارت می‌پردازند.
ذیحسابان که براساس ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، طی حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌منظور اعمال نظارت قبل از خرج به امر تطبیق اسناد مالی با قوانین و مقررات مالی ومحاسباتی و تامین هماهنگی لازم در وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی به این سمت منصوب می‌شوند، وظایف نظارتی بسیار مهمی دارند که در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین مالی و محاسباتی، مشخص شده است.


 
آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری دولتی
ساعت ۸:۱۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٩  

پدیدآورنده: بتول زارعی

شماره 49
نشریه حسابرس
سال دوازدهم
تابستان 1389

از اواخر قرن بیستم، حسابداری دولتی در جریان تحولاتی بنیادین قرار گرفته است و نهادهای ملی و بین‌المللی زیادی در مسیر این اصلاحات تاسیس شده‌اند. شاید زمان آن رسیده باشد که دولتها با حسابداری و حسابداران (چه دانشگاهی و چه حرفه‌ای) آشتی کنند. پاسخگویی، نیاز امروز دولتها برای اثبات مشروعیت خود به رای‌دهندگانی است که نسبت به قبل هوشیارتر و پاسخ‌خواه‌تر هستند و در این میان حسابداری دولتی به‌عنوان ابزار اصلی پاسخگویی مالی دولتها باید به‌سرعت در هدفها، مفاهیم، اصول و روشهای خود تجدیدنظر کند. دیگر وقت آن است که به‌جای سیاستمداران، اقتصاددانان و مدیران، حسابداران بر مسند سیاستگذاری و استانداردگذاری امورمالی کشورها قرار بگیرند و در واحدهای حسابداری سازمانهای دولتی، علم و تخصص جایگزین تجربه‌گرایی شود.


 
ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی و چالشهای فراروی آن
ساعت ۸:۱۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٩  

پدیدآورنده:  دکتر جعفر باباجانی

شماره 49
نشریه حسابرس
سال دوازدهم
تابستان 1389

مقدمه
اگرچه همواره تدوین چارچوب نظری گزارشگری مالی با چالشهایی همراه بوده است، لیکن از دهه هشتاد قرن بیستم، رویکردهای متفاوتی در مورد تدوین این چارچوب برای نهادهای بزرگ بخش عمومی مطرح شده است. در اوایل این دهه، یوجی ایجیری (1983) با طرح چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی، رویکرد نوینی را برای تدوین چارچوب نظری گزارشگری مالی ارائه کرد. وی بود که ادعا کرد این چارچوب بر چارچوب نظری مبتنی بر تصمیم  که تا آن زمان تنها رویکرد حاکم بر چارچوبهای نظری موجود بود، برتری دارد. از این زمان به بعد، رویکرد حاکم بر تدوین چارچوب نظری گزارشگری مالی نهادهای بزرگ بخش عمومی نظیر دولتهای مرکزی، ایالتی و محلی (شهرداریها) در کشورهایی که به تدوین چارچوب نظری دست زدند، به رویکرد غالب تبدیل شد.


 
 
 
 
pcjava