آیین نامه هایی اجرایی قانون بودجه سال 1389 کل کشور
ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٩  

آیین‌نامه اجرایی جزء « ب» بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی جزء (ف) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال1389 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی استفاده از تسهیلات موضوع جزء (ن) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور

آیین نامه اجرایی بند(4)ماده واحده قانون بودجه سال1389کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور

اصلاح بند (م) بند (8)» و « ردیف (7) جزء (الف) بند (15)» قانون بودجه سال 1389 کل کشور

دستورالعمل اجرایی بند36ضوابط اجرایی قانون بودجه سال1389دررابطه بابیمه خدمات درمانی حق سرانه بیمه سال1389

دستورالعمل اجرایی بند46ضوابط اجرایی قانون بودجه سال1389


 
 
 
 
pcjava