آیین نامه های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری
ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸  

آیین‌نامه اجرایی بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری

 آیین‌نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری

آیین‌نامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری

آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری

آیین نامه اجرایی تبصره2ماده21وماده121قانون مدیریت خدمات کشوری دررابطه باانتقال کارمندان

آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری

آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری

آیین نامه اجرایی ماده20قانون مدیریت خدمات کشوری

آیین نامه اجرایی مواد (84)، (86)، (87)، (90)، (91) و (93) قانون مدیریت خدمات کشوری


 
 
 
 
pcjava