سیستمهای حسابداری حساب مستقل
ساعت ۸:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧  

   سیستمهای حسابداری دولتی باید بر مبنای حساب مستقل سازماندهی شود و مورد عمل قرار گیرد.حساب مستقل به عنوان واحدی حسابداری و مالی شامل مجموعه ای از حسابهای خودتراز برای ثبت وجوه نقد و سایرمنابع مالی،همراه با کلیه بدهیهای مربوط و حقوق باقیمانده یا مانده ها و جزییات تغییرات در آنها به منظور انجام فعالیتهای خاص یا تحصیل اهداف معین بر طبق مقررات و محدودیتهای خاص پیشنهادی،تعریف می شود.اصل حساب مستقل به معرفی هفت نوع حساب مستقل به منظور استفاده دولتهای ایالتی ومحلی ،در صورت نیاز،هم برای هدف اصلی وهم برای هدف محدود مانند سیستم های مدارس دولتی،می پردازد.

 

 انواع حسابهای مستقل:                الف-حسابهای مستقل دولتی

                 ب-حسابهای مستقل سرمایه ای(تجاری)

ج-حسابهای مستقل امانی


کلمات کلیدی: حسابداری دولتی
 
حسابداری حساب مستقل تامین مالی و بازپرداخت بدهیها
ساعت ۸:٤٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧  

چکیده فصل٧ جلد اول نشریه شماره۱34 سازمان حسابرسی:

«کتاب حسابداری سازمانهای دولتی وموسسات غیرانتفاعی»

    بدهی های بلند مدت ایجاد شده به منظور فرآهم آوردن وجوه نقد لازم برای پرداخت بهای ساخت یا خرید داراییهای ثابت ، یا سایر اهداف، را فقط می توان از محل درآمدهایی بازپرداخت کرد که در سالهای بعد به منظور  پرداخت بدهی ایجاد می شود.

    اگرچه دریافت و بازپرداخت بدهیهای بلند مدت قابل پرداخت ازمحل درآمدهای حسابهای مستقل سرمایه ای باید در همان حسابهای مستقل ثبت شود و مبلغ بازپرداخت شامل اصل و بهره در سررسید است اما بدهیهای بلند مدتی که از طریق وضع مالیات یا عوارض مخصوص بازپرداخت می شود در گروه حساب بدهیهای بلند مدت عمومی ثبت می شود.  امام موضوع این بحث درآمد ایجاد شده از محل مالیات یا عوارض مخصوص به منظور بازپرداخت بدهی ها و مخارج آنهاست که معمولا در حساب مستقل تأمین   مالی و بازپرداخت بدهیها ثبت می شود.

 

 


کلمات کلیدی: حسابداری دولتی
 
حسابداری حساب مستقل داراییهای ثابت و بدهیهای بلند مدت
ساعت ۸:٤٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧  

چکیده فصل۶و8 جلد اول نشریه شماره۱34 سازمان حسابرسی:

«کتاب حسابداری سازمانهای دولتی وموسسات غیرانتفاعی»

در حسابداری دولتی برای ثبت دارایی ها و بدهی های غیرجاری، معمولاً از گروه حساب های دارایی های ثابت عمومی و بدهی های بلندمدت عمومی استفاده می شود. برخلاف حساب های مستقل که هم واحدهای حسابداری و هم واحدهای مالی مستقل تلقی می گردند، گروه حساب ها، فقط واحدهای حسابداری مستقل هستند که هر یک شامل حساب های خودتراز برای ثبت فعالیت های مالی مربوط به دارایی های ثابت و بدهی های بلندمدت عمومی می باشد.


کلمات کلیدی: حسابداری دولتی
 
حسابداری حساب مستقل خدمات وتدارکات داخلی
ساعت ۸:٢٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧  

چکیده فصل۹ جلد دوم نشریه شماره۱۴۶ سازمان حسابرسی:

«کتاب حسابداری سازمانهای دولتی وموسسات غیرانتفاعی»

        همانطور که ساختار واحدهای دولتی پیچیده میشود، واضح است که در صورت تمرکز واحدهای ارائه دهنده خدمات به ادارات یا حسابهای مستقل متعدد، یا حتی واحدهای دولتی متعدد در یک واحد اجرائی خاص ، کارائی نیز باید بهبود یابد.

•        عنوان منطقی برای واحد مالی و حسابداری ایجاد شده به منظور ثبت منابع مورد استفاده برای ارائه خدمات به صورت متمرکز ،حساب مستقل خدمات و تدارکات داخلی است.

•         دلیل ایجاد این دسته حسابهای مستقل  بهبود مدیریت منابع است.

•         تجربه تعداد زیادی از واحدهای دولتی در سالهای اخیر نشان دهنده کاهش درآمدها همراه با افزایش تقاضا برای خدمات دولتی است.

•         در نتیجه بسیاری از واحدهای دولتی گرایش دارند قسمتی از منابع مورد نیاز را از محل وجوه دریافتی از استفاده کنندگان خدمات تأمین کنند در حا لی که قبلاُ از محل مالیاتهای دریافتی و یا سایر درآمدهای دولتی تأمین مالی می شده است .

برای اینکه بدانیم که این وجوه دریافتی با هزینه های عملیاتی تناسب دارد و به منظور بهبود توانائی مسئولان دولتی در تعیین معقول بودن هزینه ها در ارتباط با منافع آن ،روش مطلوب این است که عملیات و فعالیت ها برمبنای مورد استفاده شرکتهای تجاری انجام شود و در دفاتر ثبت شود.

لذا بسیاری از فعالیتهائی که قبلا بر مبنای غیر تجاری صرف انجام می شد و به وسیله حساب مستقل دولتی به ثبت می رسید، اکنون به وسیله حسابهای مستقل سرمایه ای (تجاری) ثبت می گردد:

١- حساب مستقل خدمات و تدارکات داخلی

 ٢-حساب مستقل انتفاعی


کلمات کلیدی: حسابداری دولتی
 
حسابداری حساب مستقل انتفاعی
ساعت ۸:٠٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧  

چکیده فصل١٠ جلد دوم نشریه شماره۱۴۶ سازمان حسابرسی:

«کتاب حسابداری سازمانهای دولتی وموسسات غیرانتفاعی»

«حساب مستقل انتفاعی برای ثبت عملیاتی که بنا بر تصمیم دستگاه مجری برای تعیین دوره ای درآمدهای تحقق یافته، هزینه های واقع شده ویا سود خالص به منظور حفظ سرمایه، خط مشی عمومی، کنترل مدیریت، پاسخگویی یا سایر اهداف مناسب است مورد استفاده قرار می گیرد.»

با توجه به توضیح بالا و این واقعیت که در اغلب مواقع واژه انتفاعی مترادف تجاری می باشد می توان به درستی پیش بینی کرد که در حساب مستقل انتفاعی از مبنای حسابداری تعهدی استفاده می گردد. و در نتیجه می توان کلیه دارایی های مورد استفاده در عملیات تولید کالا یا ارائه خدمات و همچنین در صورت پرداخت بدهی بلند مدت توسط این حساب را در این حساب ثبت نمود.

در حسابهای ارزش ویژه حساب مستقل انتفاعی باید بین ارزش ویژه اهدایی به حساب مستقل و سود ناشی از عملیات حساب مستقل تفاوت قائل شد.

از واحدهایی که از این حساب مستقل به میزان زیادی استفاده می کنند واحدهای خدمات عمومی همانند واحدهای خدماتی آب و فاضلاب، برق و گاز، سیستمهای حمل و نقل، فرودگاهها، اسکله ها و بندرگاهها، بیمارستانها، محل های دریافت عوارض، بازارچه های محصول، پارکینگ ها، گاراژهای خانه سازی عمومی می باشد.

 

 


کلمات کلیدی: حسابداری دولتی
 
حسابداری حسابهای مستقـل وجوه وصولی به نماینـدگی از سایر سازمانها
ساعت ٩:۱٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧  

چکیده فصل١١ جلد دوم نشریه شماره۱۴۶ سازمان حسابرسی:

«کتاب حسابداری سازمانهای دولتی وموسسات غیرانتفاعی»

 

مقدمه :

حسابهای مستقل امانی برای ثبت داراییهای نگهداری شده به وسیله یک واحد دولتی به عنوان امین یا نماینده افراد، سازمانها، سایر واحدهای دولتی یا سایر حسابهای مستقـل همان واحد دولتی مورد استفـاده قرار می گیرد.

در گزارشهای مالی دولتـی حسابهـای مستقـل امانی اغلـب با عناویـن « حـسابـهـای مستقل امانی » و « وجوه وصولی به نمایندگی از سایر سازمانها و دستگاهها » شناخته شده انـد. در قانون، تمایـز روشنی بیـن روابط نمایـندگی و روابـط امـانی وجود دارد امّا ایـن وجه تمایز قانونی در حسابداری از اهمیت چندانی برخوردار نیـسـت. در واقـع واژه هـای امانی و وصولی به نمایــندگی معـمـولا ً از عناویـن حسابهای مستقـل این طبقـه حذف می شود. نام یا عنوان دقیـق یک حساب مستقـل دراستقرار رویه ها و محدودیتهای حسابـداری آن اهمیـت اندکی دارد، و رویه ها و محدودیـتهای حسابداری به قانون تأسیـس حساب مستقـل به علاوه سایرمقررات حاکم بر آن بستگی دارد این مقررات عبارتند از:

قوانین،آیـیـن نامـه ها، نیّـات ، قـراردادهـای سـپـرده ، و سـایـراسناد وقـف، مقـاصد دسـتگاه متـولی، اهداف حساب مستقـل، انواع و مبالغ دارایـیـهای نگهداری شـده و سایر موارد مربوط. مجموعه این عوامل، فعالیتهایی را تعیین می کند که یک حساب مستقل به آن اشتغال دارد.

 


کلمات کلیدی: حسابداری دولتی
 
حسابداری حسابهای مستقل وجوه امانی
ساعت ۸:٥٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧  

چکیده فصل١٢ جلد دوم نشریه شماره۱۴۶ سازمان حسابرسی:

«کتاب حسابداری سازمانهای دولتی وموسسات غیرانتفاعی»

 

- وجوه امانی به چه منابعی اطلاق میشود؟

- منابع اصلی حسابهای مستقل وجوه امانی کدامند؟

   1-وجوه دریافتی توسط صندوقهای بازنشستگی،تامین اجتماعی ،پس انداز،بیمه و ... از کارکنان دولت و از محل اعتبارات مصوب سازمانهای دولتی طبق مقررات مربوطه.

    2-مالیاتها،عوارض وسایروجوه دریافتی توسط یک سازمان دولتی یا حساب مستقل به نمایندگی از طرف دولت ،سایر سازمانها یا حسابهای مستقل.

    3-سپرده هایی که به عنوان تضمین یا وثیقه در اجرای قوانین و مقررات و قراردادهای منعقده توسط سازمانها یاحسابهای مستقل ازاشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت میشود.

  4-هدایا ،کمکها واعانات دریافتی توسط سازمانها و حسابهای مستقل جهت مصرف یا مصارف خاص.

 5- وجوه و اموال موقوفه که برای مصرف یا مصارف خاص در اختیار سازمان دولتی قرارمی گیرد.  


کلمات کلیدی: حسابداری دولتی
 
حسابداری سیستمهای باز نشستگی کارکنان بخش عمومی
ساعت ۸:٢۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧  

چکیده فصل١٢ جلد دوم نشریه شماره۱۴۶ سازمان حسابرسی:

«کتاب حسابداری سازمانهای دولتی وموسسات غیرانتفاعی»

 

 

         این حسابها که گاه حسابهای مستقل امانی بازنشستگی نیز خوانده می شوند،حسابهای مستقلی هستند که هم اصل وهم درآمدشان برای اهداف معین قابل مصرف است.

         این سیستم حسابداری،از الگوی عمومی حسابداری حسابهای مستقل(تجاری)پیروی می کند که البته بسیاری از مشکلات حسابداری آن هنوز حل نشده است.

         این سیستم حسابداری به عنوان حسابهای مستقل امانی عمومی طبقه بندی می شوند اگرچه ذینفعان آن افراد هستند.

*وقتی یک سیستم بازنشستگی کارکنان بخش عمومی به عنوان بخشی ازواحد گزارشگری دولتی در نظر گرفته شود،اطلاعات مالی آن در صورتهای مالی ترکیبی بر مبنای تعهدی درج می شود.
*اطلاعات مربوط به حسابهای مستقل بازنشستگی همراه با حسابهای مستقل امانی غیر قابل مصرف در صورت ترکیبی درج می شود،اما در صورت جریان وجوه نقد درج نمی شود.
*استانداردهای هیات استانداردهای حسابداری دولتی سیستمهای بازنشستگی کارکنان بخش عمومی را موظف به ارائه صورت جریان وجوه نقد نمی کند ضمن اینکه آنها را از تهیه آن منع هم نکرده است.

 


کلمات کلیدی: حسابداری دولتی
 
آشنایی با دیوان محاسبات کشور
ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧  

در ایران قانون مربوط به رسیدگی به اسناد مدارک مالی در 141 ماده درسال 1290 (ه.ش) تصویب شد و برای اجرای آن مؤسسه ای به نام دیوان محاسبات کشور تأسیس شد .

قانون محاسباتی کشور در سال 1312 و 1352 دچار تحول شد ولی همواره سازمان دیوان محاسبات کشور جزء سازمان های وزارت مالیه (امور اقتصادی و دارایی) بوده است .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل اهمیت نظارت در پیشبرد کارها ، تغییرات اساسی در تشکیلات و وظایف و مدیریت دیوان محاسبات کشور ایجاد شد ، و ازنظر اداری ـ  مالی و سازمانی به استناد اصول 54 و 55 قانون اساسی تابع  مجلس شورای اسلامی شد.

 


کلمات کلیدی: حسابرسی دولتی
 
آشنایی با سازمان حسابرسی
ساعت ۸:٥٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧  

دومین سازمان مهم حسابرسی پس از دیوان محاسبات کشور ، سازمان حسابرسی کشور است .این سازمان بر اساس مصوبه قانونی از مجموع شرکت های سهامی حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارائی، شرکت سهامی حسابرسی بنیاد امور جانبازان ، شرکت سهامی حسابرسان سازمان برنامه و شرکت سهامی حسابرسی صنایع ملی تشکیل شده است .(سال 1362).

اساسنامه سازمان حسابرسی در سال 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در اینجا به برخی از مواد قانونی آن برای روشن شدن هدف ها و چگونگی اجرای وظایف سازمان اشاره خواهد شد .


کلمات کلیدی: حسابرسی
 
 
 
 
pcjava